Tekst odredbe

Građani imaju pravo na pokrajinsku autonomiju i lokalnu samoupravu, koje ostvaruju neposredno ili preko svojih slobodno izabranih predstavnika. Autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave imaju status pravnih lica. 

Detaljnije

Stručni komentar

Prema mišljenju Venecijanske komisije ovaj deo Ustava nije najkoherentniji. Sa jedne strane, daju se široke odredbe o načelima, uključujući i pravo na pokrajinsku autonomiju i lokalnu samoupravu i suštinsku autonomiju autonomnih…

Detaljnije

Relevantni zakoni

Zakon o lokalnoj samoupravi. (“Sl. glasnik RS”, br. 129/2007) Zakon o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine (Sl. glasnik RS, br. 99/2009 i 67/2012 – odluka US) Zakon o glavnom gradu (“Sl. glasnik RS”, br. 129/2007)

Detaljnije