Tekst odredbe

Prirodna bogatstva, dobra za koje je zakonom odredjeno da su od opšteg interesa i imovina koju koriste organi Republike Srbije u državnoj su imovini. U državnoj imovini mogu biti i druge stvari i prava, u skladu sa zakonom.

Fizička i pravna lica mogu steći pojedina prava na odredjenim dobrima u opštoj upotrebi, pod uslovima i na način predvidjen zakonom.

Prirodna bogatstva koriste se pod uslovima i na način predvidjen zakonom.

Imovina autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, način njenog korišćenja raspolaganja, uredjuju se zakonom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>