Konsultacije o Ustavu – Pravosudje 2017

Ustav_700x450

Министарство правде у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом позива заинтересоване представнике/це организација цивилног друштва да учествују у консултативном процесу у вези са изменама Устава Републике Србије у делу који се односи на правосуђе.

Националном стратегијом реформе правосуђа за период од 2013. до 2018. године и Акционим планом за поглавље 23–Правосуђе и основна права, идентификована је потреба измене Устава у делу који се односи на утицај законодавне и извршне власти на процес избора и разрешења судија, председника судова, jавних тужилаца, односно заменика јавних тужилаца, као и изборних чланова Високог савета судства и Државног већа тужилаца, уз прецизирање улоге и положаја Правосудне академије, као и успостављање објективних критеријумима вредновања за улазак у правосудни систем, правичних процедура одабира, отворености за све кандидате одговарајућих квалификација и транспарентности целокупног процеса из угла опште јавности. Поред тога, предвиђен је и низ прелазних мера усмерених на јачање независности правосуђа, кроз измене правосудних закона, a у оквиру одредаба Устава Републике Србије.

Комисија за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период од 2013. до 2018. године формирала је Рaдну групу за израду анализе измене уставног оквира која је ималазадатак да изврши анaлизу постојећих oдрeдaбa Устaвa и прeдлагaњe могућих измена у свeтлу мишљeњa Вeнeциjaнскe кoмисиje и у складу са eврoпским стaндaрдимa у циљу обезбеђивања независности и одговорности правосуђа. Нацрт текста „Правне анализе уставног оквира о правосуђу у Републици Србији“ објављен је на интернет презентацији Министарства правде и садржи и могућа решења за измену Устава.

У циљу обезбеђивања широког консултативног процеса поводом измена најзначајнијег правног документа у Републици Србији и укључивања свих заинтересованих актера у јавну дебату, прва фаза консултативног процеса обухватаће прикупљање предлога и сугестија за идентификовање уставних одредби које се односе на правосуђе, а које је потребно изменити, као и достављање конкретних предлога за измену са њиховим јасним образложењем.

Позивамо вас да се одазовете овом позиву и дате свој активни допринос у спровођењу јавних консултација. Ваше предлоге и сугестије на одговарајућем обрасцу можете послати на е-адресу:sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs у периоду од 22. маја 2017. године до 30. јуна 2017. године.

Напомињемо да ће садржај предложених измена од стране организација цивилног друштва бити у целини објављен на интернет презентацијама Министарства правде и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом.

Такође, напомињемо да предлози и сугестије који се не односе на измене Устава Републике Србије у делу који се односи на правосуђе неће бити разматрани.

Нaкoн прикупљaњa кoмeнтaрa, Министарство правде и Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм oргaнизoвaћe округли сто са организацијама цивилног друштва на коме ће се ближе разматрати пристигли предлози.

Јавни позив
Образац за достављање коментара

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>