Relevantni zakoni

  • Zakon o zabrani diskriminacije (Sl. glasnik RS, br. 22/2009)
  • Krivični zakonik („Sl. Glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005, 88/2005-ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012)
  • Zakonik o krivičnom postupku („Sl. Glasnik RS“, br. 72/2011, 101/2011 i 121/2012)
  • Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i i Protokola broj 13 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima (“Sl. listu SCG” - Međunarodni ugovori, br. 9/2003, 5/2005, 7/2005-ispravka)
  • Zakon o ratifikaciji međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima (“Sl. list SFRJ”, br. 7/71)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>