Relevantni zakoni

  • Zakon o lokalnoj samoupravi. (“Sl. glasnik RS”, br. 129/2007)
  • Zakon o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine (Sl. glasnik RS, br. 99/2009 i 67/2012 – odluka US)
  • Zakon o budžetskom sistemu („Sl. Glasnik RS”, br. 54/2009,73/2010, 101/2011 i 93/2012 )
  • Zakon o lokalnim izborima (Sl. glasnik RS, br. 129/2007 i 34/2010 – odluka US)