Stav Ustavnog suda

Odluka o usvajanju ustavne žalbe Už-134/2007

Stalnost sudijske funkcije se jemči odredbom člana 146. stav 1. Ustava. Ustavom garantovana stalnost sudijske funckije se ostvaruje i kroz Ustavom propisane razloge za prestanak sudijske funkcije. Saglasno odredbi člana 148. stav 1. Ustava, sudiji prestaje funkcija na njegov zahtev, nastupanjem zakonom propisanih uslova ili razrešenjem iz zakonom predviđenih razloga, kao i ako ne bude izabran na stalnu funkciju.

U konkretnom slučaju Veliko personalno veće je, saglasno ovlašćenju iz člana 56. stav 1. Zakona o sudijama, donelo Odluku kojom je utvrđeno da B.T., sudija Opštinskog suda u Alibunaru, navršava radni vek 18. oktobra 2007. godine. Suprotno toj odluci i odredbama čl. 51. i 52. Zakona o sudijama, Narodna skupština je osporenom Odlukom utvrdila da B.T., sudiji Opštinskog suda u Alibunaru, danom donošenja ove odluke, odnosno 23. jula 2007. godine, prestaje sudijska dužnost zbog navršenja radnog veka. Narodna skupština je, određujući svojom Odlukom drugi datum prestanka sudijske dužnosti od onog koji je Odlukom Velikog personalnog veća bio utvrđen, odredila da je podnosiocu ustavne želbe prestala sudijska funkcija 87 dana pre navršenja radnog veka. Stoga je Ustavni sud utvrdio da je osporenom tačkom 17. Odluke o prestanku sudijske dužnosti Narodne skupštine žaliocu povređeno pravo na stalnost sudijske funkcije zajemčeno odredbom člana 146. stav 1. u vezi člana 148. stav 1. Ustava.
Po oceni Ustavnog suda, neustavnim prestankom sudijske funkcije pre navršenog radnog veka podnosiocu ustavne žalbe nije samo povređeno pravo da obavlja sudijsku funkciju, već i pravo na rad zajemčeno odredbom člana 60. stav 1. Ustava.

Link: http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/331/?NOLAYOUT=1