Stav Ustavnog suda

Odluka o odbijanju UŽ-127/2007

 

Ocenjujući navode i razloge iznete u ustavnoj žalbi sa stanovišta navedenih odredaba Ustava, zakona i Pravilnika, Ustavni sud je utvrdio da osporenom presudom Vrhovnog suda Srbije donetom u upravnom sporu nisu povređena Ustavom zajemčena prava podnosioca ustavne žalbe na koja se u ustavnoj žalbi ukazjuje.
Pre svega, osporenom presudom je odlučivano o zakonitosti konačnog upravnog akta kojim je odbijena žalba podnosioca ustavne žalbe izjavljena protiv prvostepenog poreskog rešenja o utvrđenoj obavezi podnosioca da plati obračunati porez na kapitalni dobitak ostvaren prodajom svoje idealne polovine stana u Subotici, a nije prihvaćen njen pravni stav da postoji zakonski osnov da bude oslobođena od ove poreske obaveze. Pitanja rodne ravnopravnosti i ravnopravnosti supružnika u braku, kao Ustavom zajemčena prava, nisu bila predmet razmatranja i odlučivanja u predmetnom upravnom sporu, niti se istaknuta povreda ovih prava može izvesti iz činjenice da je suprug podnosioca ustavne žalbe u poreskom postupku oslobođen od plaćanja poreza na ostvareni kapitalni dobitak, jer su osnovi za njegovo oslobođenje sasvim druge prirode i nisu u vezi sa njegovom polnom, odnosno rodnom pripadnošću. Takođe, osporena presuda nema uticaja na ravnopravnost podnosioca ustavne žalbe i njenog supruga u pogledu zasnivanja, trajanja i raskida njihovog braka, niti se na bilo koji način meša u sferu njihovog porodičnog i privatnog života. Istovremeno, ne postoji ni povreda ustavnog prava na mirno uživanje imovine i drugih imovinskih prava, jer se postupak nije odnosio na stečena svojinska prava podnosioca u pogledu kupljenog jednosobnog stana u Rumi, već se vodio samo u pogledu utvrđivanja postojanja i visine jedne javne (fiskalne) obaveze, kakva je plaćanje konkretnog, zakonom ustanovljenog poreza, pri čemu je plaćanje poreza članom 91. Ustava utvrđeno kao ustavna obaveza.
Vrhovni sud Srbije je za osporenu odluku dao u svemu ustavnopravno prihvatljive razloge, kao i utemeljeno tumačenje primenjenog merodavnog materijalnog prava, kada je utvrdio zbog čega nisu ispunjeni uslovi da podnosilac ustavne žalbe bude oslobođena od plaćanja poreza na kapitalni dobitak. Pri tome, ni sam podnosilac ne osporava da je nastao kapitalni dobitak prodajom njene idealne polovine stana u Subotici, da je osnovica poreza pravilno obračunata i da visina utvrđene obaveze proističe iz primenjene zakonske poreske stope, da je njen suprug Duško Batanjski oslobođen od poreza na kapitalni dobitak ostvaren prodajom njegove idealne polovine stana u Subotici zbog kupovine dvosobnog stana u Rumi u kom i živi njihovo četvoročlano porodično domaćinstvo, kao i da do razdvajanja ili cepanja njihovog domaćinstva nije došlo u smislu odvajanja dece od roditelja ili razvoda braka. Podnosilac ustavne žalbe ukazuje jedino na faktičko rešavanje njenih suvlasničkih odnosa sa suprugom tokom trajanja braka, kroz kupovinu dve stambene jedinice u Rumi, ali se ovaj osnov ne uzima samostalno kod utvrđivanja prava na oslobođenje od poreske obaveze, već mora biti u neposrednoj funkcionalnoj i posledičnoj vezi sa nastalim razdvajanjem dotadašnjeg zajedničkog domaćinstva, što kod podnosioca ustavne žalbe nesporno nije slučaj. Ustavni sud ocenjuje da je pravno utemeljen stav iz osporene presude po kom je samo jedan od supružnika nakon prodaje zajedničkog stana u Subotici mogao da bude oslobođen od obaveze plaćanja poreza na kapitalni dobitak, i to onaj koji je stečena sredstva uložio u kupovinu stana kojim se rešava njihovo zajedničko stambeno pitanje.
S obzirom na navedeno, Ustavni sud nalazi da Vrhovni sud Srbije osporenom presudom nije povredio bilo koje Ustavom zajemčeno pravo podnosioca ustavne žalbe čija se zaštita traži ovom ustavnom žalbom. Ustavna žalba je stoga odbijena kao neosnovana, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu („Službeni glasnik Republike Srbije“, br.109/07).

 

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/93/?NOLAYOUT=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>