Stav Ustavnog suda

Odluka o odbijanju UŽ-1431/2008

U odnosu na vanparnični postupak za donošenje rešenja koje će zameniti ugovor o korišćenju stana, Ustavni sud je ocenio da su postupajući sudovi utvrdili  da se ne može primeniti Zakon o stanovanju, jer isti ne poznaje kategoriju službenog stana i da predlagač (ovde podnositeljka ustavne žalbe) nije stekao svojstvo zakupca na neodređeno vreme. Uredbom o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini je propisano da će se postupak rešavanja stambene potrebe započet po opštem aktu, odnosno propisu po kome do dana stupanja na snagu Uredbe nije doneta prvostepena odluka ili odluka poništena od strane suda, nastaviti po odredbama Uredbe. Kako do dana stupanja ove Uredbe (20. jula 2002. godine) nije bila doneta odluka o dodeli spornog stana predlagaču u zakup na neodređeno vreme, nižestepeni sudovi su primenili navedenu Uredbu kao merodavno materijalno pravo za rešavanje konkretnog slučaja, što po oceni Ustavnog suda ne predstavlja retroaktivnu primenu zakona i drugih opštih akata utvrđenu odredbama člana 197. Ustava.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/5203/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o odbijanju UŽ-237/2008

Ustavni sud smatra da nema osnova ni za traženu ocenu osporenih presuda u odnosu na odredbu člana 197. stav 1. Ustava, imajući u vidu da se načelo zabrane povratnog dejstva isključivo odnosi na opšte akte, pa se ne može primeniti na  predmetni sporazum koji je po svom karakteru pojedinačni akt.

Polazeći od navedenog, Ustavni sud je ustavnu žalbu u celini odbio kao neosnovanu, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/2446/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o odbijanju UŽ-242/2007

Ustavni sud je ocenio kao neosnovane i navode podnosioca ustavne žalbe u pogledu povrede odredaba člana 197. Ustava. Ovim odredbama Ustava se zabranjuje povratno dejstvo zakona i drugih opštih akata. To nije u neposrednoj zaštiti ljudskih i manjinskih prava i sloboda zajemčenih Ustavom, te se na tim odredbama ne može zasnivati ni ustavnosudska zaštita tih prava putem ustavne žalbe.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/61/?NOLAYOUT=1