Stav Ustavnog suda

Odluka o odbijanju UŽ-1337/2009

Prema odredbama člana 199. Ustava, svako ima pravo da koristi svoj jezik u postupku pred sudom, drugim državnim organom ili organizacijom koja vrši javna ovlašćenja, kada se rešava o njegovom pravu ili obavezi, i da neznanje jezika na kome se postupak vodi ne sme biti smetnja za ostvarivanje i zaštitu ljudskih i manjinskih prava.

Iz činjeničnog stanja koje je utvrđeno u postupku, kao i iz navoda samog podnosioca, Ustavni sud je utvrdio da je podnosiocu ustavne žalbe omogućeno korišćenje maternjeg jezika u postupku, kao i praćenje toka postupka preko sudskog tumača za albanski jezik. Imajući u vidu da je branilac okrivljenog (podnosioca ustavne žalbe) protiv osporenog rešenja o produženju pritvora u zakonskom roku izjavio žalbu, Ustavni sud je ocenio da činjenica da  je podnosiocu osporeno rešenje dostavljeno na srpskom jeziku, u konkretnom slučaju nije bila smetnja za ostvarivanje i zaštitu njegovih ljudskih i manjinskih prava iz člana 199. Ustava.

S obzirom na navedeno, Ustavni sud je utvrdio da podnosiocu ustavne žalbe osporenim rešenjima nisu povređena prava iz čl. 27. i 199. Ustava.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/4405/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o odbijanju UŽ-826/2009

Prema odredbama člana 199. Ustava, svako ima pravo da koristi svoj jezik u postupku pred sudom, drugim državnim organom ili organizacijom koja vrši javna ovlašćenja, kada se rešava o njegovom pravu ili obavezi i neznanje jezika na kome se postupak vodi ne sme biti smetnja za ostvarivanje i zaštitu ljudskih i manjinskih prava.

Iz činjeničnog stanja koje je utvrđeno u postupku, kao i iz navoda samog podnosioca, Ustavni sud je utvrdio da je podnosiocu ustavne žalbe omogućeno korišćenje maternjeg jezika u postupku i praćenje toka postupka preko sudskog tumača za albanski jezik. Imajući u vidu da je branilac okrivljenog (podnosioca ustavne žalbe) protiv osporenog rešenja o produženju pritvora u zakonskom roku izjavio žalbu, Ustavni sud je ocenio da činjenica da  je podnosiocu osporeno rešenje dostavljeno na srpskom jeziku, u konkretnom slučaju nije bila smetnja za ostvarivanje i zaštitu njegovih ljudskih i manjinskih prava iz člana 199. Ustava.

S obzirom na navedeno, Ustavni sud je utvrdio da podnosiocu ustavne žalbe osporenim rešenjima nisu povređena prava iz čl. 27. i 199. Ustava.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/4260/?NOLAYOUT=1