Stav Ustavnog suda

Odluka o usvajanju UŽ-3443/2010

Imajući u vidu navedeno, Ustavni sud ocenio da su osporenim rešenjem podnosiocu povređen i pravo na sudsku zaštitu iz člana 22. Ustava i pravo na pravično suđenje iz člana 32. stav 1. Ustava, pa je primenom odredbe člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu u ovom delu usvojio ustavnu žalbu, kao u tački 1. izreke prvi deo .

Polazeći od iznetog, Ustavni sud je, na osnovu odredaba člana 42b stav 1. tačka 1), člana 45. tačka 9) i člana 46. tačka 9) Zakona o Ustavnom sudu, kao i člana 84. Pravilnika o radu Ustavnog suda („Službeni glasnik RS“, br. 24/08, 27/08 i 76/11), doneo Odluku kao u izreci.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/8514/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o usvajanju UŽ-5284/2011

Imajući u vidu prethodno izloženo, Ustavni sud je ocenio da, bez obzira na to što u konkretnom slučaju prikupljeni podaci ne pružaju pouzdan osnov za zaključak da je nadležni organ uprave osporeni pojedinačni akt doneo arbitrernom i proizvoljnom ocenom relevantnih okolnosti koje su od značaja kako za zaštitu zajemčenih prava na fizički integritet, slobodu kretanja i imovinu građana koji bi se u vreme održavanja našli na mestu na kome je bilo predviđeno održavanje javnog skupa i javnog skupa u pokretu koji je prijavio podnosilac ustavne žalbe, tako i za zaštitu prava na psihički i fizički integritet samih učesnika prijavljenog skupa, i bez obzira na to što je nadležni organ vezan odredbama važećeg zakona, te je u skladu sa njima i postupao prilikom donošenja i uručenja osporenog rešenja podnosiocu ustavne žalbe, sama nemogućnost podnosioca da delotvornim pravnim sredstvom, u postupku u kome će mu biti pružena sudska zaštita, traži preispitivanje odluke kojom se ograničava jedna od Ustavom zajemčenih sloboda, predstavlja povredu prava na sudsku zaštitu iz člana 22. stav 1. Ustava i prava na pravno sredstvo iz člana 36. stav 2. Ustava, a posledično i povredu slobode okupljanja iz člana 54. Ustava. Stoga je Ustavni sud, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu, u ovom delu usvojio ustavnu žalbu.

Polazeći od svega prethodno iznetog, Ustavni sud je, na osnovu odredaba člana 42b stav 1. tačka 2), člana 45. tačka 9), člana 46. tačka 9) i člana 47. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu i člana 84. Poslovnika o radu Ustavnog suda („Službeni glasnik RS“, br. 24/08, 27/08 i 76/11), doneo Odluku kao u izreci.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/8741/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o odbijanju UŽ-6789/2011

S obzirom na to da je podnosilac ustavne žalbe navode o povredi prava iz čl. 22, 35. i 60. Ustava zasnovao na identičnim razlozima kao i za povredu prava na pravično suđenje iz člana 32. stav 1. Ustava, to je Ustavni sud ocenio da osporenom presudom podnosiocu nisu povređena ni ova Ustavom zajemčena prava.

Imajući u vidu navedeno, Ustavni sud je, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu („Službeni glasnik RS“, br. 109/07 i 99/11), odbio kao neosnovanu ustavnu žalbu podnosioca.

Na osnovu iznetog i odredaba člana 42b stav 1. tačka 1) i člana 45. tačka 9) Zakona o Ustavnom sudu, Ustavni sud je doneo Odluku kao u izreci.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/8311/?NOLAYOUT=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>