Stav Ustavnog suda

Odluka o usvajanju UŽ-3238/2011

Polazeći od svega navedenog, Ustavni sud je ocenio da je Opštinska uprava opštine Z, propuštajući da se upusti u meritorno odlučivanje o zahtevu podnosioca ustavne žalbe i da, ukoliko on poseduje relevantnu dokumentaciju nadležne zdravstvene ustanove, izvrši upis promene podataka o polu u matičnoj knjizi rođenih, istovremeno propustila i da izvrši svoju „pozitivnu obavezu“ kojom bi uskladila pravno sa faktičkim stanjem i tako obezbedila podnosiocu ustavne žalbe da nakon hirurške promene pola ostvari prava koja mu jemče i Ustav Republike Srbije i Evropska konvencija. Time je, po oceni Ustavnog suda, povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na dostojanstvo i slobodan razvoj ličnosti zajemčeno članom 23. Ustava i pravo na poštovanje privatnog života zajemčeno članom 8. Evropske konvencije, te je stoga u ovom delu Ustavni sud usvojio ustavnu žalbu, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu i odlučio kao u tački 1 . izreke.

Saglasno izloženom, Ustavni sud je na osnovu odredaba člana 42b stav 1. tačka 1) , člana 45. tačka 9) i člana 46. tačka 9) Zakona o Ustavnom sudu, odlučio kao u izreci.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/6790/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o odbijanju UŽ-2798/2009

Ustavni sud ističe da se pravo na dostojanstvo i slobodan razvoj ličnosti iz člana 23. Ustava, čija povreda je takođe označena u ustavnoj žalbi, s obzirom na njegovu sadržinu, ne može dovesti ni u pravnu, niti u logičnu vezu sa osporenom presudom kojom je odlučeno o zakonitosti akta o prestanku radnog odnosa, pa ovo pravo nije ni moglo biti povređeno podnosi teljki.

S obzirom na izloženo, Ustavni sud je, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu („Službeni glasnik RS“, br. 109/07 i 99/11), odbio u celini kao neosnovanu ustavnu žalbu izjavljenu protiv presude Vrhovnog suda Srbije U. 7454/08 od 29. oktobra 2009. godine.

Na osnovu iznetog i odredaba 42b stav 1 . tačka 1), člana 45. tačka 9) Zakona o Ustavnom sudu, Ustavni sud je doneo Odluku kao u izreci.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/7515/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o odbijanju UŽ-1866/2009

Ustavni sud je ocenio da podnosilac ustavne žalbe nije naveo ustavnopravno prihvatljive razloge koji bi ukazivali na postojanje povrede Ustavom zajemčenih prava iz člana 23. Ustava.

Polazeći od svega navedenog, a saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu (”Službeni glasnik RS”, broj 109/07), Sud je ustavnu žalbu podnosioca odbio kao neosnovanu.

Na osnovu izloženog i odredbe člana 45. tačka 9) Zakona o Ustavnom sudu, Sud je doneo Odluku kao u izreci.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/1521/?NOLAYOUT=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>