Stav Ustavnog suda

Odluka o usvajanju UŽ-4527/2011

Polazeći od svega navedenog, Ustavni sud je, na osnovu odredbe člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu, ustavnu žalbu usvojio i utvrdio da je podnosiocima ustavne žalbe povređeno pravo na život iz člana 24. stav 1. Ustava, te je odlučio kao u tački 1. Izreke.

Sledom iznetog, Ustavni sud je, na osnovu odredaba člana 42b stav 1. tačka 5) i člana 45. tačka 9) Zakona o Ustavnom sudu, doneo Odluku kao u izreci.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/8309/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o odbijanju UŽ-1218/2012

Ispitujući postojanje pretpostavki za odlučivanje o delu ustavne žalbe kojim se ističe povreda prava iz člana 24. stav 1. i člana 68. stav 1. Ustava, Ustavni sud ukazuje da se povreda prava na život i prava na zdravstvenu zaštitu ne može dovesti u ustavnopravnu vezu sa osporenim rešenjem kojim je odbijena kao neosnovana žalba izjavljena protiv rešenja o produženju pritvora.

Stoga je Ustavni sud je u ovom delu, saglasno odredbi člana 36. stav 1. tačka 7) Zakona o Ustavnom sudu, ustavnu žalbu odbacio, jer ne postoje Ustavom i Zakonom utvrđene pretpostavke za vođenje postupka i odlučivanje, i odlučio kao u drugom delu izreke.

Polazeći od svega izloženog, Ustavni sud je, na osnovu odredaba člana 42b stav 1. tačka 1), člana 45. tačka 9) i člana 46. tačka 9) Zakona o Ustavnom sudu, kao i člana 84. Poslovnika o radu Ustavnog suda („Službeni glasnik RS“, br. 24/08, 27/08 i 76/11), odlučio kao u izreci.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/7406/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o odbijanju UŽ-1437/2009

Takođe, s obzirom na navode ustavne žalbe i sadržinu Ustavom zajemčenih prava na život iz člana 24. Ustava, prava na rad iz člana 60. Ustava i prava na zdravstvenu zaštitu iz člana 68. Ustava, Ustavni sud konstatuje da nema osnova za tvrdnje podnosioca ustavne žalbe da su mu osporenom presudom Vrhovnog suda Srbije U. 256/08 od 9. aprila 2009. godine povređena navedena ustavna prava, jer se sadržina označenih prava ni na koji način ne može dovesti u pravnu i logičku vezu sa predmetom odlučivanja Vrhovnog suda Srbije u konkretnom upravnom sporu.

S obzirom na navedeno, Ustavni sud je ustavnu žalbu odbio u celini kao neosnovanu, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu („Službeni glasnik RS”, broj 109/07).

Polazeći od iznetog, Ustavni sud je, na osnovu odredbe člana 45. tačka 9) Zakona o Ustavnom sudu, odlučio kao u izreci.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/270/?NOLAYOUT=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>