Stav Ustavnog suda

Odluka o odbijanju UŽ-2099/2010

U odnosu na navode ustavne žalbe o povredi prava iz člana 25. Ustava time „što se podnosiocu ustavne žalbe, neopravdano dugotrajnim i neosnovanim držanjem u pritvoru, ozbiljno narušava fizički i psihički integritet…“, Ustavni sud je ocenio da podnosilac ustavne žalbe nije dao posebne ustavnopravne razloge koji bi ukazivali na povredu istaknutog prava, već tvrdnju o povredi ovog prava zasniva na povredi prava iz člana 31. st. 2. i 3. i člana 32. stav 1. Ustava.

S obzirom na to da Ustavni sud nije utvrdio povredu podnosiočevih prava iz člana 31. st. 2. i 3. i člana 32. stav 1. Ustava, to je ocenio da nema ni  povrede podnosiočevih prava zajemčenih odredbama člana 25. Ustava.

Na osnovu svega izloženog, Ustavni sud je u odnosu na istaknute povrede prava iz čl. 21. i 25, člana 31. st. 2. i 3. i člana 32. stav 1. (pravo na suđenje u razumnom roku), saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu, ustavnu žalbu odbio kao neosnovanu.

Polazeći od svega izloženog, Ustavni sud je, na osnovu odredaba člana 45. tačka 9) i člana 46. tačka 9) Zakona o Ustavnom sudu, kao i člana 84. Poslovnika o radu Ustavnog suda (“Službeni glasnik RS”, br. 24/08 i 27/08), doneo Odluku kao u izreci.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/5205/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o odbijanju UŽ-259/2009

Ocenjujući postojanje navodne povrede načela nepovredivosti fizičkog i psihičkog integriteta iz člana 25. Ustava, Ustavni sud nalazi da u ustavnoj žalbi nisu pruženi dokazi za tvrdnje da je osporenim odlukama i radnjama

podnosiocu ustavne žalbe na bilo koji način povređen fizički ili psihički integritet.

Polazeći od svega navedenog, Ustavni sud je, na osnovu odredaba člana 45. tačka 9) i člana 46. tačka 9) Zakona o Ustavnom sudu, kao i člana 84. Poslovnika o radu Ustavnog suda („Službeni glasnik RS“, br. 24/08 i 27/08), odlučio kao u izreci.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/2123/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o odbijanju UŽ-1300/2008

Podnosiocu ustavne žalbe osporenom presudom nije ni moglo biti povređeno ustavno načelo nepovredivosti fizičkog i psihičkog integriteta zajemčeno članom 25. stav 1. Ustava, iz razloga što je navedenom presudom odlučeno o osnovanosti tužbe podnosioca ustavne žalbe izjavljenoj protiv akta kojim je odlučeno o jednom procesnom pitanju, odnosno pitanju ispunjenosti procesnih uslova za podnošenje žalbe.

Polazeći od  izloženog, Ustavni sud je utvrdio da ustavna žalba nije osnovana, te je na osnovu odredbe člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu („Službeni glasnik RS”, broj 109/07), ustavnu žalbu odbio kao neosnovanu.

Saglasno odredbi člana 45. tačka 9) Zakona o Ustavnom sudu, Sud je doneo Odluku kao u izreci.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/218/?NOLAYOUT=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>