Stav Ustavnog suda

Odluka o odbijanju UŽ-2287/2010

Osporeno rešenje doneto je, po oceni Ustavnog suda, u zakonito sprovedenom postupku, zasnovano je na zakonom propisanim razlozima iz kojih se prema licu za koje postoji osnovana sumnja da je izvršilo krivično delo može odrediti pritvor, i u njemu su dati detaljni i individualizovani razlozi za  određivanje ove mere prema okrivljenoj (podnositeljki ustavne žalbe), pa Ustavni sud tvrdnju podnositeljke o povredi prava iz člana 27. stav 1. Ustava smatra neosnovanom.

Imajući u vidu sve izloženo, Ustavni sud je, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu (“Službeni glasnik RS”, br. 109/07 i 99/11), ustavnu žalbu odbio kao neosnovanu i, na osnovu odredaba člana 42b stav 1. i člana 45. tačka 9) Zakona o Ustavnom sudu, odlučio kao u izreci.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/6071/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o odbijanju UŽ-4386/2012

Imajući u vidu navedeno, Ustavni sud je ocenio da podnosiocu ustavne žalbe nije povređeno pravo iz člana 31. stav 1. Ustava. Takođe, kako iz utvrđenih činjenica nesumnjivo proizlazi da je lišenje slobode podnosioca ustavne žalbe sprovedeno iz razloga i u postupku predviđenim zakonom, kako to jemči odredba člana 27. stav 1. Ustava, to se izneta ocena Ustavog suda odnosi i na ovu istaknutu povredu Ustavom zajemčenog prava.

Polazeći od izloženog , Ustavni sud je, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu („Službeni glasnik RS“, br. 109/07 i 99/11 ), ustavnu žalbu odbio kao neosnovanu.

Na osnovu odred aba člana 42b stav 1. tačka 1) i člana 45. tačka 9) Zakona o Ustavnom sudu , Ustavni sud je doneo Odluku kao u izreci.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/8012/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o odbijanju UŽ-2994/2012

S obzirom na izloženo, Ustavni sud je utvrdio da osporenim rešenjima nisu povređena prava podnosioca ustavne žalbe zajemčena odredbama člana 27. st. 1. i 3, člana 30. stav 1, člana 31, člana 32. stav 1. i člana 34. stav 3. Ustava, pa je, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu („Službeni glasnik RS“, br. 109/07 i 99/11), ustavnu žalbu u celosti odbio kao neosnovanu, i na osnovu odredaba člana 42b stav 1. tačka 1) i člana 45. stav 1. tačka 9) Zakona o Ustavnom sudu, doneo Odluku kao u izreci.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/7533/?NOLAYOUT=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>