Stav Ustavnog suda

Odluka o odbijanju UŽ-583/2008

Ustavni sud je, s obzirom na predmet i sadržinu osporene presude, našao da osporenim aktom podnosiocu ustavne žalbe nisu mogla biti povređena prava zajemčena odredbama čl. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 39. i 57. Ustava.

Imajući u vidu izneto, Ustavni sud je, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu, odbio kao neosnovanu ustavnu žalbu podnosioca, izjavljenu protiv presude Vrhovnog suda Srbije Rev. 1665/07 od 28. novembra 2007. godine.

Na osnovu odredbe člana 45. tačka 9) Zakona o Ustavnom sudu, odlučeno je kao u izreci.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/2068/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o odbijanju UŽ-453/2008

Takođe, s obzirom na navode ustavne žalbe i sadržinu Ustavom zajemčenih prava iz čl. 25, 26, 27, 28, 29. i 57. Ustava, Ustavni sud konstatuje da nema osnova za tvrdnje podnosilaca ustavne žalbe da su im osporenom presudom Vrhovnog suda Srbije Rev. 3210/07 od 23. januara 2008. godine povređena navedena ustavna prava, jer se sadržina označenih prava ni na koji način ne može dovesti u pravnu i logičku vezu sa navedenim predmetom odlučivanja Vrhovnog suda Srbije.

Imajući u vidu sve navedeno, Ustavni sud je ustavnu žalbu odbio kao neosnovanu, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu („Službeni glasnik RS“, broj 109/07).

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/2214/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o odbijanju UŽ-408/2008

U odnosu na deo ustavne žalbe kojim se kao povređena prava navode pravo na slobodu i bezbednost i pravo na postupanje s licem lišenim slobode zajemčenih odredbama čl. 27. i 28. Ustava, kao i pravo na nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta iz člana 25. stav 2. Ustava, Ustavni sud je utvrdio da ova prava podnosiocu ustavne žalbe kao oštećenom u krivičnom postupku nikako nisu ni mogla biti povređena, a da podnosilac povredu ovih prava vezuje za krivično delo koje je bilo predmet krivičnog postupka za koje su okrivljeni oglašeni krivim i osuđeni, pa je i u ovom delu ustavnu žalbu odbio.
8. Stoga je Ustavni sud, na osnovu odredaba člana 45. tačka 9) i člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu, odlučio kao u izreci.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/118/?NOLAYOUT=1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>