Stav Ustavnog suda

Odluka o usvajanju UŽ-1857/2011

Ustavni sud je, sledom iznetog, ocenio da o žalbi branioca okrivljene, ovde podnositeljke ustavne žalbe, na rešenje o određivanju pritvora Višeg suda u Somboru nije odlučeno u roku od 48 časova, kako to jemči odredba člana 30. stav 3. Ustava, te je u ovom delu ustavnu žalbu usvojio i utvrdio da je podnositeljki povređeno pravo utvrđeno u članu 30. stav 3. Ustava, odlučujući kao u tački 1. izreke, prvi deo.

Polazeći od svega navedenog, Veliko veće Ustavnog suda je, na osnovu odredaba člana 42b stav 1, člana 45. tačka 9) i člana 89. st. 1. i 2. Zakona o Ustavnom sudu, odlučilo kao u izreci.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/6070/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o usvajanju UŽ-5461/2011

Ustavni sud je, sledom iznetog, ocenio da o žalbi branioca okrivljenog, ovde podnosioca ustavne žalbe, na rešenje o određivanju pritvora Višeg suda u Beogradu – Posebno odeljenje nije odlučeno u roku od 48 časova, kako to jemči odredba člana 30. stav 3. Ustava, te je u ovom delu ustavnu žalbu usvojio i utvrdio da je podnosiocu povređeno pravo utvrđeno u članu 30. stav 3. Ustava.

Ustavni sud je, na osnovu odredbe člana 89. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu („Službeni glasnik RS“, br. 109/07 i 99/11), ocenio da se pravično zadovoljenje zbog utvrđene povrede prava podnosioca ustavne žalbe u ovom slučaju ostvari objavljivanjem ove odluke Ustavnog suda u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

S obzirom na izloženo, Ustavni sud je, na osnovu odredaba člana 42b stav 1. tačka 1), člana 45. tačka 9) i člana 89. st. 1. i 2. Zakona o Ustavnom sudu, doneo Odluku kao u izreci.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/8419/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o odbijanju UŽ-2994/2012

S obzirom na izloženo, Ustavni sud je utvrdio da osporenim rešenjima nisu povređena prava podnosioca ustavne žalbe zajemčena odredbama člana 27. st. 1. i 3, člana 30. stav 1, člana 31, člana 32. stav 1. i člana 34. stav 3. Ustava, pa je, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu („Službeni glasnik RS“, br. 109/07 i 99/11), ustavnu žalbu u celosti odbio kao neosnovanu, i na osnovu odredaba člana 42b stav 1. tačka 1) i člana 45. stav 1. tačka 9) Zakona o Ustavnom sudu, doneo Odluku kao u izreci.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/7533/?NOLAYOUT=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>