Stav Ustavnog suda

Odluka o usvajanju UŽ-66/2010

Odredbom člana 33. stav 5. Ustava, kao jedno od posebnih prava koje se garantuje okrivljenom u krivičnom postupku, izričito je utvrđeno pravo na odbranu, kroz pravo okrivljenog da sam ili preko branioca iznosi dokaze u svoju korist, ispituje svedoke optužbe i da zahteva da se, pod istim uslovima kao svedoci optužbe i u njegovom prisustvu, ispituju i svedoci odbrane. Ustavni sud je, odlučujući o osnovanosti ustavne žalbe u delu koji se odnosi na povredu prava na pravično suđenje, analizirao navode i razloge ustavne žalbe koji se odnose i na istaknutu povredu prava na odbranu zajemčenog članom 33. stav 5. Ustava. U tom smislu, Ustavni sud je našao da  podnosiocu ustavne žalbe nije bilo omogućeno da ravnopravno učestvuju u postupku, odnosno da iznosi dokaze u svoju korist i da se, pod istim uslovima kao svedoci optužbe i u njegovom prisustvu, ispitaju i svedoci odbrane.  Ustavni sud smatra da sudovi nisu dali dovoljne i prihvatljive razloge zašto su tokom postupka odbijeni predlozi podnosioca kao okrivljenog da se saslušaju svedoci odbrane, pa su takve procesne odluke dovele u pitanje njegovo pravo na odbranu. Sledom iznetog, Ustavni sud je ocenio da podnosiocu ustavne žalbe, u krivičnom postupku koji je protiv njega vođen, nije bilo obezbeđeno pravo na odbranu, zajemčeno odredbom člana 33. stav 5. Ustava.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/8431/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o odbijanju-6959/2012

Imajući u vidu da je Ustavni sud u sprovedenom postupku utvrdio da su razlozi za produženje pritvora podnosiocu kao okrivljenom identični razlozima navedenim u rešenju Višeg suda u Beogradu Kv. 1895/12 od 16. maja 2012. godine i rešenju Apelacionog suda u Beogradu Kž2. 1942/12 od 24. maja 2012. godine, kao i da su rešenja osporena ovom ustavnom žalbom doneta neposredno nakon donošenja navedenih rešenja osporenih ustavnom žalbom u predmetu Ustavnog suda Už-5125/12, a da podnosilac nije naveo nove razloge kojima bi potkrepio tvrdnje o povredi označenih ustavnih prava, Sud je ocenio da podnosiocu nisu povređena prava na koja se pozvao. Ovakva odluka je utemeljena na razlozima datim u obrazloženjima Odluka Ustavnog suda Už – 2994/2012 i Už-2995/2012 od 26. septembra 2012. godine, Už – 5125/2012 od 27. septembra 2012. godine i Už – 6885/2011 od 10. oktobra 201 2. godine, koje su objavljene na internet stranici Ustavnog suda.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/8314/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o odbijanju UŽ-5258/2011

U odnosu na istaknute povrede prava iz člana 27. stav 1, člana 31. stav 1. i člana 33. stav 6. Ustava, Ustavni sud je utvrdio da osporenim rešenjima Višeg suda u Beogradu Kv.Po1. 412/11 od 1. septembra 2011. godine i Apelacionog suda u Beogradu-Posebno odeljenje Kž2Po1. 251/11 od 21. septembra 2011. godine , nisu povređena Ustavom zajemčena prava podnosioca na koje se pozvao.

Ustavni sud je u više svojih odluka zauzeo stanovište da dužina trajanja pritvora koja neće dovesti do povrede Ustavom zajemčenog prava iz člana 31. podrazumeva da nadležni sudovi u svojim odlukama navode relevantne i dovoljne razloge kojima opavdavaju trajanje mere pritvora i pokazuju posebnu hitnost u vođenju postupka. Polazeći od navedenog, kao i od sadržine ustavne žalbe, Ustavni sud je istaknutu povredu prava iz člana 27. stav 1. i člana 33. stav 6. Ustava cenio u okviru prava iz člana 31. Ustava.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/7263/?NOLAYOUT=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>