Stav Ustavnog suda

Odluka o odbijanju UŽ-58/2010

Podnosioci ustavne žalbe tvrdnju o povredi njihovog prava na pravično suđenje iz člana 32. stav 1. Ustava i povredi prava mal. Ivone na pravnu ličnost iz člana 37. stav 1. Ustava , te povredi načela zabrane diskriminacije iz člana 21. stav 3. Ustava zasnivaju na tome što mal. Ivona, koja je u trenutku saobraćajne nesreće bila nerođeno dete, nije u krivičnom postupku tretirana kao oštećena, pa joj nisu priznata prava koja oštećenom u krivičnom postupku pripadaju, odnosno nije joj priznata pravna sposobnost koju je, prema mišljenju podnosilaca, imala u trenutku saobraćajne nesreće.

U konkretnom slučaju pitanje pravnog subjektiviteta nerođenog deteta, po mišljenju Ustavnog suda, nije od značaja s obzirom na činjenicu da je osporeni krivični postupak obustavljen usled smrti okrivljene. Svoja prava i prava maloletne Ivone Pejković podnosioci mogu ostvarivati jedino u građanskom postupku, što su oni i učinili, pa je Presudom Višeg suda u Kragujevcu P. 10/10 od 24. maja 2011. godine, koja je potvrđena presudom Apelacionog suda u Kragujevcu Gž. 2047/11 od 5. septembra 2011. godine, tužbeni zahtev podnosilaca usvojen i tuženi „Lovćen osiguranje“ A.D. Podgorica obavezan da im isplati pričinjenu materijalnu i nematerijalnu štetu.

Imajući u vidu napred navedeno, Ustavni sud je oce nio da su neosnovani navodi ustavne žalbe o povredi načela iz člana 21. stav 3, kao i prava iz člana 32. stav 1. i člana 37. stav 1. Ustava.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/7776/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o odbijanju UŽ-489/2009

Ustavni sud, takođe, ocenjuje da se istaknuta povreda prava na dostojanstvo i slobodan razvoj ličnosti iz člana 23. Ustava, kao i prava na pravnu ličnost iz člana 37. Ustava, ne mogu dovesti ni u kakvu vezu sa osporenim rešenjima.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/2818/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o odbijanju UŽ-159/2008

Ustavni sud je utvrdio da je presudom Vrhovnog suda Srbije Rev. II 1199/07 od 18. oktobra 2007. godine izjavljena revizija – odbačena kao nedozvoljena, imajući u vidu odredbu člana 84. stav 2. Zakona o parničnom postupku (“Službeni glasnik RS”, broj 125/04) kojom je propisano da stranku mora zastupati advokat u postupku po reviziji i zahtevu za zaštitu zakonitosti. Odredbama čl. 394. do 412. ovog Zakona uređena je revizija, kao jedan od vanrednih pravnih lekova, pri čemu Zakon, u odredbama čl. 394. i 395. i člana 401. stav 2, propisuje u kojim slučajevima revizija nije dozvoljena, odnosno kada je dozvoljena. Jedan od slučajeva u kome je revizija nedozvoljena je ako je reviziju izjavilo lice koje nije advokat, što je predviđeno odredbom člana 401. stav 2. tačka 2) Zakona. Pravna posledica izjavljivanja nedozvoljene revizije je njen odbačaj, s tim što rešenje o odbačaju može doneti predsednik veća prvostepenog suda (član 401. stav 1.), ili, ako on to nije učinio, revizijski sud (član 404.).
Dakle, analizirajući navedene zakonske odredbe, Ustavni sud je utvrdio da Zakon o parničnom postupku, kao jedan od uslova za dozvoljenost izjavljivanja revizije, propisuje da je reviziju izjavilo lice koje je advokat. Prema tome, izjavljivanje revizije lično, od strane podnosioca ustavne žalbe, u konkretnom slučaju, predstavlja nedostatak koji izjavljeni vanredni pravni lek čini nedozvoljenim, u skladu sa članom 401. stav 2. tačka 2) Zakona. Na osnovu navedenog, osporenom presudom kojom je revizija odbačena, a što je zakonska posledica izjavljivanja nedozvoljene revizije, nisu povređena Ustavom garantovana prava podnosioca ustavne žalbe određena odredbama čl. 32, 36. i 37. Ustava. Takođe, po oceni Suda, Ustavni sud u postupku po ustavnoj žalbi nije nadležan da stavlja van snage pojedine zakonske odredbe, kako to žalilac ustavnom žalbom traži.
Ustavni sud smatra da je navedena presuda Vrhovnog suda Srbije obrazložena u smislu Zakona o parničnom postupku, te da ocena Suda data u izreci presude, nije posledica proizvoljnog tumačenja ili neprihvatljive primene merodavnog prava.
Polazeći od svega, iznetog, Ustavni sud je utvrdio da su ispunjeni uslovi da se, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu (“Službeni glasnik RS”, broj 109/07), ustavna žalba odbije kao neosnovana.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/60/?NOLAYOUT=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>