Stav Ustavnog suda

Odluka o odbijanju UŽ-1306/2009

 

Podnosilac smatra da mu je pravo na promenu državljanstva povređeno time što je odbijen njegov zahtev za otpust iz državljanstva Republike Srbije, iako je „u trenutku pisanja ustavne žalbe napunio 35 godina života“ i ispunio svoje obaveze iz člana 28. stav 1. tačka 2. Zakona o državljanstvu Republike Srbije. Ispitujući ove navode podnosioca sa stanovišta prava na državljanstvo zajemčenog članom 38. Ustava, Ustavni sud je najpre konstatovao da nije nadležan da vrši proveru utvrđenih činjenica i načina na koji su sudovi i drugi državni organi i organizacije kojima su poverena javna ovlašćenja tumačili pozitivnopravne propise. Ovaj sud je pošao od toga da je u postupku koji je prethodio izjavljivanju ustavne žalbe utvrđeno da podnosilac izbegava izvršavanje poslova vojne obaveze i da je ta činjenica mogla biti osporena dostavljanjem dokaza o tome da podnosilac izvršava poslove vojne obaveze, što on do okončanja predmetnog postupka nije učinio. Odredbama člana 28. Zakona o državljanstvu Republike Srbije propisani su uslovi za prestanak državljanstva, koje mora ispuniti lice koje podnosi zahtev za otpust iz državljanstva Republike Srbije, a jedan od tih uslova je nepostojanje smetnji u pogledu vojne obaveze (stav 1. tačka 1).

Polazeći od ustavnog određenja da se sticanje i prestanak državljanstva uređuju zakonom, a imajući u vidu navedenu odredbu Zakona o državljanstvu Republike Srbije i utvrđene činjenice, Ustavni sud je ocenio ustavnopravno prihvatljivim stav Vrhovnog suda Srbije da u konkretnom slučaju nisu bili ispunjeni zakonski uslovi da podnosiocu ustavne žalbe otpustom prestane državljanstvo. Ustavni sud je, takođe, ocenio da se ne zasnivaju na ustavnopravnim razlozima navodi podnosioca da nema smetnji za dobije otpust iz državljanstva jer je u vreme izjavljivanja ustavne žalbe napunio 35 godina života. Naime, iz navedenih odredaba člana 303. stav 1. u vezi sa članom 322. stav 1. tada važećeg Zakona o Vojsci Jugoslavije proizlazi da su vojni obveznici koji borave u inostranstvu za vreme regrutne obaveze upućivani na služenje vojnog roka najkasnije do kraja kalendarske godine u kojoj navršavaju 35 godina života. Iz toga sledi da je podnosilac ustavne žalbe mogao biti upućen na služenje vojnog roka sve do kraja 2009. godine.

S obzirom na izloženo, Ustavni sud je utvrdio da osporenim aktom podnosiocu ustavne žalbe nije povređeno pravo na državljanstvo, koje se jemči odredbama člana 38. Ustava, te je u ovom delu odbio ustavnu žalbu kao neosnovanu, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu.

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/6013/?NOLAYOUT=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>