Stav Ustavnog suda

Odluka o odbijanju UŽ-1753/2009

Ocenjujući razloge i navode iznete u ustavnoj žalbi, a polazeći od sadržine odredaba člana 39. st. 1. i 2. Ustava, Ustavni sud ocenjuje da podnosilac zaključak o povredi svoga prava na slobodu kretanja izvlači iz činjenice da mu je određen pritvor, koji je nakon toga, po njemu, nezakonito produžavan, pa mu je time nezakonito uskraćena sloboda kretanja.

Ustavni sud utvrđuje da se, saglasno izričitoj odredbi člana 39. stav 2. Ustava, sloboda kretanja može ograničiti zakonom, ako je to neophodno za vođenje krivičnog postupka. Kako pritvor predstavlja zakonom propisanu meru obezbeđenja prisustva okrivljenog u krivičnom postupku kada je to neophodno radi vođenja krivičnog postupka, to se ne može govoriti o povredi ovog prava, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi za određivanje, odnosno produženje pritvora. Odredbom člana 436. ZKP propisano je da se pritvor može odrediti u cilju nesmetanog vođenja krivičnog postupka i  protiv lica prema kome se vodi tzv. skraćeni krivični postupak, ako postoji osnovana sumnja da je to lice učinilo krivično delo i ako je uz to ispunjenjen jedan od sledeća dva uslova: 1) da se lice krije ili da se ne može utvrditi njegova istovetnost ili postoje druge okolnosti koje očigledno ukazuju na opasnost od bekstva; 2) da je u pitanju krivično delo za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine, a osobite okolnosti ukazuju da će okrivljeni dovršiti pokušano krivično delo ili da će izvršiti krivično delo kojim preti ili da će ponoviti krivično delo. U konkretnom slučaju, po oceni Ustavnog suda, oba Zakonikom propisana uslova su ispunjena. Naime, u odnosu na podnosioca ustavne žalbe postoji osnovana sumnja da je izvršio dva krivična dela koja mu se stavljaju na teret, što sledi iz optužnog predloga javnog tužioca na osnovu koga sud protiv njega vodi krivični postupak, čime je zadovoljen osnovni uslov za određivanje, a potom i za produženje mere pritvora. Pored toga,  Ustavni sud ocenjuje da je ispunjen i drugi uslov koji kumulativno mora postojati, a to je, u konkretnom slučaju, da je u pitanju krivično delo za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine, a osobite okolnosti ukazuju da će okrivljeni dovršiti pokušano krivično delo ili da će izvršiti krivično delo kojim preti ili da će ponoviti krivično delo. Ovo iz razloga što se podnosiocu ustavne žalbe stavlja na teret izvršenje dva krivična dela za koja se prema odredbama Krivičnog zakonika može izreći kazna zatvora od tri godine, a sudovi su, kako u osporenom, tako i u prvostepenom rešenju o produženju pritvora, detaljno naveli konkretne okolnosti koje nesporno ukazuju na opasnost da će podnosilac, puštanjem na slobodu, izvršiti krivično delo kojim preti ili da će ponoviti krivično delo. Ispunjenost zakonskih uslova za produženje pritvora Okružni sud u Beogradu je u osporenom rešenju detaljno obrazložio i, po oceni Ustavnog suda, dao ustavnopravno utemeljene razloge za svoj stav, jer primenu zakonske odredbe zasniva na činjenicama koje proizlaze iz spisa krivičnog predmeta. U tom smislu, Ustavni sud ocenjuje da su prvostepeni i drugostepeni  sud u svojim rešenjima dali dovoljno jasne, ubedljive i na zakonu zasnovane  razloge za dalje zadržavanje podnosioca ustavne žalbe u pritvoru.
Polazeći od navedenog, Ustavni sud je utvrdio da nisu osnovani navodi ustavne žalbe da je podnosiocu ustavne žalbe osporenim rešenjem  povređeno pravo na slobodu kretanja, zajemčeno odredbama člana 39. st. 1. i 2.  Ustava.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/246/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o odbijanju UŽ-514/2009

Analizirajući razloge i navode iznete u ustavnoj žalbi sa stanovišta sadržine Ustavom utvrđene slobode kretanja, a polazeći od utvrđenih činjenica, Ustavni sud je ocenio da osporenim rešenjem Okružnog suda u Nišu podnosiocu ustavne žalbe nije povređena sloboda kretanja. Naime, u konkretnom slučaju, protiv podnosioca ustavne žalbe je bila podneta tužba radi raskida ugovora, na osnovu koga je podnosilac trebalo da izvrši nadgradnju označene stambene zgrade. U takvoj situaciji, nadležni sudovi su ocenili da bi preduzimanjem daljih radova od strane podnosioca ustavne žalbe u cilju izvršenja spornog ugovora mogla da nastane nenadoknadiva šteta za tužioca, odnosno predlagača privremene mere, te su stoga odredili predloženu privremenu meru. Samom privremenom merom, prema oceni Ustavnog suda, je zabranjen onaj pristup podnosiocu ustavne žalbe spornoj zgradi kojim bi on preuzeo bilo koju radnju u cilju daljeg izvođenja radova na nadgradnji, a takvom zabranom se ne narušava sloboda kretanja utvrđena članom 39. Ustava, već se samo otklanja mogućnost da podnosilac nastavi radove i time eventualno prouzrokuje nenadoknadivu štetu tužiocu.

Ustavni sud je prilikom ocene o povredi navedene slobode imao u vidu i da je podnosilac u žalbi izjavljenoj protiv određene privremene mere istakao povredu načela slobode kretanja, kao i da je drugostepeni sud u pogledu tih navoda u obrazloženju osporene odluke dao jasne, dovoljne i ustavnopravno prihvatljive razloge kada je naveo da je privremena mera određena ne sa razlogom da bi se podnosiocu ograničila sloboda kretanja, već da bi mu se zabranio onaj pristup zgradi koji ima za cilj preduzimanje radova na nadgradnji te zgrade.

Polazeći od izloženog, Ustavni sud je utvrdio da je ustavna žalba u neosnovana, te je, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu ustavnu žalbu odbio  kao neosnovanu.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/6181/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o odbijanju UŽ-1064/2008

Takođe, podnosilac ustavne žalbe nije naveo ustavnopravne razloge, niti je dostavio dokaze koji ukazuju na postojanje povrede slobode kretanja, niti se navedena sloboda može dovesti u vezu sa osporenim rešenjem.

Imajući u vidu izneto, Ustavni sud je, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu, odbio kao neosnovanu ustavnu žalbu u delu u kome je izjavljena protiv rešenja Vrhovnog suda Srbije Rev. 1382/08 od 5. juna 2008. godine i odlučio kao u tački 1. izreke.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/2436/?NOLAYOUT=1

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>