Stav Ustavnog suda

Odluka Ustavnog suda br. 1327/2010

Ustavni sud je utvrdio da u konkretnom slučaju nije bilo naredbe, niti druge odluke suda na osnovu koje bi ovlašćena službena lica organa unutrašnjih poslova mogla ući u stan podnosioca ustavne žalbe i izvršiti njegovo pretresanje, niti se radi o bilo kom izuzetku koji bi ograničenje njegovog prava na nepovredivost stana činilo ustavno dopuštenim, odnosno da nije bilo Ustavom utvrđenih, a zakonom detaljnije propisanih slučajeva u kojima se bez odluke suda i bez prisustva svedoka moglo izvršiti pretresanje stana podnosioca ustavne žalbe.

Imajući u vidu navedeno, Ustavni sud je utvrdio da je Ministarstvo unutrašnjih poslova – Policijska uprava Subotica – Odeljenje kriminalističke policije radnjom pretresanja stana izvršenom 21. januara 2010. godine povredilo pravo podnosioca ustavne žalbe na nepovredivost stana, zajemčeno odredbama člana 40. st. 1. i 2. Ustava, pa je, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu („Službeni glasnik RS”, broj 109/07), ustavnu žalbu u tom delu usvojio, i odlučio kao u tački 1. izreke.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/5365/?NOLAYOUT=1

 

Odluka Ustavnog suda br. 1256/2008

Ustavni sud ocenjuje da njime nije na pravilan način odlučeno o tužbi podnosioca ustavne žalbe.

Iz obrazloženja osporenog rešenja proističe da je Vrhovni sud Srbije tužbu odbacio kao prevremenu iz razloga što podnosilac ustavne žalbe nije prethodno izjavio žalbu protiv rešenja prvostepenog organa uprave. Ustavni sud je uvidom u spis predmeta Vrhovnog suda Srbije U. 4760/06 i celokupnu dokumentaciju priloženu uz ustavnu žalbu utvrdio da je podnosilac ustavne žalbe protiv rešenja Stambene komisije Vojne pošte 1410 Niš Up.1 broj 4-1340/00-60 od 14. jula 2000. godine, podneo, u roku propisanom za izjavljivanje žalbe, podnesak naslovljen kao “upozorenje na nezakonit postupak Stambene komisije Vojne pošte 1410 Niš”, iz koga se, između ostalog, može zaključiti, da je podnet protiv navedenog prvostepenog rešenja, naveden je organ koji je rešenje doneo, kao i broj i datum rešenja, te u kom pogledu je podnosilac nezadovoljan postupanjem prvostepenog organa prilikom donošenja ovog rešenja.

Žalba u upravnom postupku predstavlja, formalno, takvo pismeno (bez obzira na konkretan naziv), kojim je izraženo neslaganje sa određenim pravnim aktom sa čijom sadržinom je žalilac bio prethodno upoznat. Pravo na žalbu protiv akta prvostepenog organa predstavlja obezbeđenje procesnog prava žalioca da dobije odgovor povodom postavljenog žalbenog zahteva – osiguranje i zaštitu prava na odluku po žalbi, nezavisno od sadržine takvog odgovora.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/2158/?NOLAYOUT=1

 

Odluka Ustavnog suda br. 947/2008

Ocenjujući razloge i navode iznete u ustavnoj žalbi sa stanovišta sadržine zajemčenih prava iz člana 27. st. 1. i 3, člana 32. stav 1. i člana 36. stav 2. Ustava,  u odnosu na osporena rešenja Policijske uprave u Subotici Ku. 1666/08 od 30. jula 2008. godine i rešenja Opštinskog suda u Subotici Kri. 276/08 od 30. jula 2008. godine, Ustavni sud je ocenio da je lišenje slobode podnosioca izvršeno iz razloga i u postupku predviđenim ZKP. Podnosilac je lišen slobode od strane ovlašćenih službenih lica Policijske uprave Subotica iz razloga predviđenih u članu 142. stav 2. tač. 1), 2) i 3) ZKP i zadržan je radi prikupljanja obaveštenja i saslušanja najduže 48 sati od časa lišenja slobode. Policijska uprava Subotica je donela i zadržanom licu, ovde podnosiocu ustavne žalbe, odnosno njegovom braniocu, uručila rešenje o zadržavanju u roku kraćem od dva časa. U obrazloženju rešenja je navedeno delo za koje se osumnjičeni tereti, osnovi sumnje, dan i čas lišenja slobode, kao i vreme početka zadržavanja.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/2797/?NOLAYOUT=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>