Stav Ustavnog suda

U dosadašnjoj praksi, od 2008. godine, Ustavni sud u vezi člana 41. nije usvojio ni jednu ustavnu žalbu, dok je jednu odbio.

Odluka Ustavnog suda br. 88/2008

Ustavni sud je ocenio da osporenim presudama navedena prava podnosioca ustavne žalbe nisu povređena. Ustavno jemstvo prava na pravično suđenje u krivičnom postupku podrazumeva obavezu sudova i drugih državnih organa koji učestvuju u postupku koji se protiv određenog lica vodi,  da na zakonom propisan način razmotre pitanja koja se odnose na osnovanost optužbe protiv njega i o istoj odluče. Ustavni sud pri tom naglašava da se ocena pravičnosti suđenja vrši u odnosu na celinu sprovedenog krivičnog postupka i dokaza koji su u okviru njega izvedeni, a ne samo u odnosu na pojedine zakonske odredbe kojima je uređeno izvođenje određenih dokaza. Polazeći od iznetog, Ustavni sud ocenjuje da su u osporenim sudskim odlukama dati ustavnopravno prihvatljivi razlozi na kojima se zasniva odluka o osnovanosti optužbe podnete protiv podnosioca ustavne žalbe. U okviru toga,  po oceni Suda, nije povređeno ni odredbom člana 33. stav 1. Ustava zajemčeno posebno pravo okrivljenog da u najkraćem roku, u skladu sa zakonom, podrobno i na jeziku koji razume, bude obavešten o prirodi i razlozima dela za koje se tereti, kao i o dokazima prikupljenim protiv njega. Ustavni sud konstatuje da su pitanja zakonitosti izvođenja dokaza i pravne validnosti izvedenih dokaza koji se odnose na snimanje telefonskih razgovora koje je podnosilac ustavne žalbe vodio sa drugim okrivljenima, kao i pitanje identiteta optužnice, detaljno razmotrena u osporenim presudama. Razlozi osporavanja pravičnosti krivičnog postupka koji je vođen pred Posebnim odeljenjem Okružnog suda u Beogradu pod brojem Kp. 13/05 izneti su i u žalbi na prvostepenu presudu i zahtevu za ispitivanje zakonitosti pravosnažne presude koje je podnosilac ustavne žalbe kao okrivljeni u predmetnom krivičnom postupku izjavio protiv presude Okružnog suda u Beogradu, Posebno odeljenje, Kp. 13/05 od 7. jula 2006. godine. Nadležni redovni sudovi su ta pitanja razmotrili u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti i, po oceni Ustavnog suda, u obrazloženju osporenih presuda dali ustavnopravno prihvatljive razloge koji se odnose na zakonsku zasnovanost osporene prvostepene presude, a sledstveno tome na njenu ustavnopravnu utemeljenost.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/188/?NOLAYOUT=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>