Stav Ustavnog suda

U dosadašnjoj praksi, od 2008. godine, Ustavni sud u vezi člana 42. nije usvojio ni jednu ustavnu žalbu, dok je dve odbio.

Odluka Ustavnog suda br. 2699/2009

Ocenjujući istaknute navode o povredi načela o zabrani diskriminacije iz člana 21. Ustava, Ustavni sud je utvrdio da nema osnova za tvrdnju da je osporenim aktima podnosi teljka ustavne žalbe na bilo koji način diskriminisan a. U ustavnoj žalbi nisu pruženi ustavnopravno prihvatljivi argumenti i dokazi da je podnositeljki zbog nekog ličnog svojstva povređeno ljudsko ili manjinsko pravo zajemčeno Ustavom, što je neophodna pretpostavka da bi se mogla utvrditi povreda zabrane diskriminacije.

S obzirom na izloženo, Ustavni sud je, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu („ Službeni glasnik RS“, br. 109/07 i 99/11), odbio kao neosnovanu ustavnu žalbu izjavljenu protiv osporenih akata, odlučujući kao tačk i 1 . izreke. 

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/7157/?NOLAYOUT=1

 

Odluka Ustavnog suda br. 730/2008

Ustavni sud je ocenio da su i Okružni sud u Kragujevcu i Vrhovni sud Srbije, kao nadležni sudovi, za svoj stav o neblagovremenosti tužbe podnosioca ustavne žalbe dali jasne razloge, utemeljene na odredbama važećih propisa. Naime, kako je jedan od Zakonom o javnom informisanju predviđenih uslova da se pred nadležnim sudom potražuje naknada štete nastale usled objavljivanja spornih informacija u javnim glasilima, taj da se tužba za naknadu štete mora podneti u propisanom roku od šest meseci od dana objavljivanja takve informacije, a u postupku koji je prethodio ustavnosudskom je utvrđeno da je članak koji sadrži informacije povodom kojih je podneta tužba objavljen 26. avgusta 2005. godine i da nakon ovog datuma tuženi na svojoj Internet stranici nije ponovo postavljao isti ili bilo koji drugi članak koji se odnosi na podnosioca ustavne žalbe, a što nije sporio ni podnosilac ustavne žalbe, Ustavni sud je našao da se stavovi i zaključci izneti u osporenim rešenjima da je tužba podnosioca ustavne žalbe podneta 23. jula 2007. godine neblagovremena, zasnivaju na ustavnopravno prihvatljivim razlozima. Stoga, po oceni Ustavnog suda, osporeni pojedinačni akti nisu posledica proizvoljne ili nepravične primene prava na štetu podnosioca ustavne žalbe, niti u njima ima elemenata koji na bilo koji način ukazuju da su njihovim donošenjem podnosiocu ustavne žalbe povređene ili uskraćene procesne garancije koje se jemče pravom na pravično suđenje.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/3078/?NOLAYOUT=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>