Stav Ustavnog suda

Odluka o usvajanju UŽ-6875/2011

Ustavni sud je ocenio da obrazloženje pravnog stava Apelacionog suda u Novom Sadu u presudi Gž. 10968/10 od 27. oktobra 2011. godine da podnosilac nije aktivno legitimisan za vođenje predmetnog spora nije materijalnopravno utemeljeno, već je proizvoljno sa stanovišta primene materijalnog prava , te da je osporenom presudom povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na pravično suđenje garant ovano članom 32. stav 1. Ustava.


Prilikom ocene navoda podnosioca ustavne žalbe da je osporenom drugostepenom presudom povređeno Ustavom zajemčeno pravo iz člana 44. Ustava, Ustavni sud je pošao upravo od toga da izneti stav drugostepenog suda nije ustavnopravno prihvatljiv sa stanovišta pravilne primene materijalnog prava, te da je time učinjena i povreda prava zajemčenog odredbom člana 44. Ustava 

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/6759/?NOLAYOUT=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>