Stav Ustavnog suda

Odluka Ustavnog suda br. 130/2008

Polazeći od sadržine prava na život, na slobodu kretanja i na slobodu izražavanja, zajemčenih odredbama čl. 24, 39. i 46. Ustava, a čija je povreda takođe istaknuta u ustavnoj žalbi, Ustavni sud ocenjuje da ta prava nisu ni mogla biti povređena u postupku u kome je odlučivano o osnovanosti zahteva za oslobađanje od obaveze služenja vojnog roka.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/2209/?NOLAYOUT=1

 

Odluka Ustavnog suda br. 2254/2010

Ustavni sud smatra da su Peti opštinski sud u Beogradu, a potom i Apelacioni sud u Beogradu, odlučujući o podnetim žalbama, za svoje stavove dali jasne, precizne i logične zaključke, zasnovane na ustavnopravno prihvatljivoj primeni materijalnog prava. Ustavni sud nije našao ništa što bi ukazalo da su materijalnopravni propisi proizvoljno ili nepravično primenjeni na štetu podnosilaca ustavne žalbe, niti da ima elemenata koji ukazuju na procesnu nepravičnost u smislu garancija u okviru prava na pravično suđenje.

S obzirom da je podnosiocima ustavne žalbe bilo omogućeno da korišćenjem svojih procesnih prava učestvuju u postupku, preduzimaju zakonom dopuštene radnje i ulažu pravne lekove, a imajući u vidu prethodno navedeno, Ustavni sud je utvrdio da nije bilo povrede prava na pravično suđenje iz člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije, a s tim u vezi ni prava zajemčenih odredbama čl. 36, 46, 64. i 65. Ustava.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/2730/?NOLAYOUT=1

 

Odluka Ustavnog suda br. 1430/2009

Ustavni sud je utvrdio da je osporeno rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. 1671/09 od 2. juna 2009. godine doneo Ustavom i zakonom ustanovljen sud, koji je u skladu sa svojim ovlašćenjima iz Zakona o parničnom postupku odbacio revizije kao nedozvoljene, jer ih je izjavilo lice koje nije advokat, tako da ovim aktom procesnog karaktera nije povređeno podnosiočevo pravo na pravično suđenje, zajemčeno članom 32. stav 1. Ustava.

Zakon o parničnom postupku je propisivanjem razloga zbog kojih se može, odnosno ne može izjaviti revizija i zahtev za zaštitu zakonitosti, ograničio raspravljanje po ovim vanrednim pravnim lekovima samo na pravna pitanja, zbog čega je imperativnom odredbom člana 84. stav 2. Zakona o parničnom postupku izričito propisano da stranku u postupku po reviziji i zahtevu za zaštitu zakonitosti mora zastupati advokat. Ustavni sud je u Odluci broj IU-193/2004 od 28. septembra 2006. godine, ocenjujući ustavnost, pored ostalog, odredaba člana 84. stav 2. i člana 401. stav 2. tačka 2) Zakona o parničnom postupku, stao na stanovište da se takvim propisivanjem ne ograničavaju građani u zaštiti svojih prava, već se zahtevom za stručnim zastupanjem, zbog složenosti postupka, važnosti spora i efikasnosti suđenja pred najvišim sudom u Republici, u postupku po vanrednim pravnim lekovima štite prava stranaka, za čiju je zaštitu neophodno stručno pravno znanje i iskustvo.

U konkretnoj pravnoj stvari revizija je odbačena kao nedozvoljena zbog nepostojanja zakonom propisanih pretpostavki za dozvoljenost revizije, te Vrhovni sud osporenim rešenjem nije neposredno odlučivao o pravima podnosioca ustavne žalbe, pa ni o njegovom pravu na imovinu i pravu na peticiju, kao i slobodi misli i izražavanja. Stoga, Ustavni sud smatra da ne postoje razlozi zbog kojih bi se moglo ocenjivati da li su osporenim rešenjem povređena ustavna prava, odnosno slobode podnosioca ustavne žalbe zajemčena odredbama čl. 58, 59. i 46. Ustava.

Imajući u vidu izneto, Ustavni sud je ustavnu žalbu u ovom delu odbio kao neosnovanu, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu („Službeni glasnik RS”, broj 109/07) i odlučio kao u tački 1. izreke.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/1358/?NOLAYOUT=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>