Stav Ustavnog suda

Odluka Ustavnog suda br. 688/2011

Ustavni sud, takođe, ocenjuje neprihvatljivim stav Upravnog suda da je skupština jedinice lokalne samouprave nadležna za izmenu pojedinačnog akta kojim je utvrđen prestanak mandata, a da se u slučaju izostanka tog akta, zaštita prava obezbeđuje pred Ustavnim sudom. Naime, u situaciji kada je podneta tužba sudu zbog propuštanja skupštine jedinice lokalne samouprave da o tome odluči, tada je sud kome je podneta tužba zbog “ćutanja uprave” nadležni organ od koga se, saglasno članu 61. Zakona o Ustavnom sudu, može tražiti izmena pojedinačnog akta za koji je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nije u saglasnosti s Ustavom. Ustavni sud je konstatovao da je osporeni akt o odbacivanju žalbe procesnog karaktera i da se njime ne odlučuje u meritumu o pravu ili obavezi stranke, već samo o dopuštenosti pravnog sredstva. Međutim, imajući u vidu da je odbacivanjem žalbe u konkretnom slučaju, nadležni organ u suštini odbio da odlučuje o zahtevu za izmenu pojedinačnog akta, Ustavni sud je utvrdio da je osporenim rešenjem Upravnog suda – Odeljenje u Nišu II- 4 Už. 899/10 od 23. decembra 2010. godine podnosiocu ustavne žalbe povređeno izborno pravo zajemčeno članom 52. Ustava. Stoga je Ustavni sud u tački 1. izreke ustavnu žalbu usvojio, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu.

S obzirom na to da su na konstitutivnoj sednici Skupštine opštine Vladičin Han , održanoj 4. jula 2012. godine, verifikovani mandati odbornika izabranih na lokalnim izborima održanim 6. maja 2012. godine, te da je time prestao mandat prethodnog saziva Skupštine opštine, prestala je i mogućnost da se posledice učinjene povrede prava otklone nalaganjem Upravnom sudu da ponovo odluči o tužbi podnosioca ustavne žalbe zbog propuštanja Skupštine opštine Vladičin Han da odluči o njegovom zahtevu za vraćanje mandata. Stoga je Ustavni sud, na osnovu člana 89. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu, u tački 2. izreke odlučio da se pravično zadovoljenje podnosioca ustavne žalbe zbog konstatovane povrede prava ostvari objavljivanjem ove odluke u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Takva odluka je doneta u granicama zahteva postavljenog u ustavnoj žalbi, s obzirom na to da podnosilac ustavne žalbe nije zahtevao pravično zadovoljenje u vidu naknade nematerijalne štete.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/7737/?NOLAYOUT=1

 

Odluka Ustavnog suda br. 4973/2010

Ustavni sud ocenjuje da je Upravni sud bio dužan da izmeni presudu Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici U. 164/08 od 24. septembra 2008. godine, kojom je podnositeljki ustavne žalbe prestao mandat odbornika. Ustavni sud je konstatovao da je osporeni akt o odbacivanju žalbe procesnog karaktera i  da se njime ne odlučuje u meritumu o pravu ili obavezi stranke, već samo odopuštenosti pravnog sredstva. Međutim, imajući u vidu da je odbacivanjem žalbe u konkretnom slučaju, nadležni organ u suštini odbio da odlučuje o zahtevu za izmenu pojedinačnog akta, Ustavni sud je utvrdio da je osporenim rešenjem Upravnog suda – Odeljenje u Novom Sadu Už. III-3 191/10 od 29. oktobra 2010. godine podnositeljki ustavne žalbe povređeno izborno pravo zajemčeno članom 52. Ustava. Stoga je Ustavni sud u tački 1. izreke ustavnu žalbu usvojio, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu. Ustavni sud je ocenio da su u ovom slučaju posledice učinjene povrede prava podnositeljke ustavne žalbe takve prirode da se mogu otkloniti samo poništajem osporene presude, kako bi nadležni sud u ponovnom postupku doneo odluku o izmeni pojedinačnog akta – presude Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici U. 164/08 od 24. septembra 2008. godine, na osnovu koje je podnositeljki prestao mandat odbornika u Skupštini opštine Inđija. S obzirom na navedeno, saglasno odredbi člana 89. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu, odlučeno je kao u tački 2. izreke.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/6732/?NOLAYOUT=1

 

Odluka Ustavnog suda br. 1244/2008

Ustavni sud ocenjuje da je osporeni pojedinačni akt donet u skladu sa tada važećim odredbama Zakona o lokalnim izborima, ali da je ovim aktom povređeno pasivno izborno pravo podnosioca ustavne žalbe zajemčeno odredbama člana 52. Ustava. Činjenica da su sudovi ili drugi državni organi i organizacije kojima su poverena javna ovlašćenja postupali i donosili odluke koje su bile u skladu sa tada važećim zakonom, ne znači da tim odlukama nisu mogla biti povređena ustavna prava onih lica o čijim pravima, obavezama ili na zakonu zasnovanom interesu je odlučivano. Naime, uređivanjem instituta ugovora koji za predmet ima raspolaganje odborničkim mandatom, zakonodavac je na posredan način izmenio Ustavom opredeljenu prirodu predstavničkog mandata i faktički uveo prikriveni imperativni mandat odbornika, ali ne u odnosu na one koje po Ustavu odbornik predstavlja – koji su ga izabrali i koji su mu poverili mandat, već u odnosu na političku stranku, odnosno drugog ovlašćenog predlagača na čijoj je listi kandidovan za odbornika. Ovo je za posledicu imalo da je ne samo podnosiocu ustavne žalbe, nego i velikom broju drugih lica povređeno pasivno izborno pravo, odnosno pravo da nesmetano uživaju odbornički mandat u periodu na koji su izabrani.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/4737/?NOLAYOUT=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>