Stav Ustavnog suda

U dosadašnjoj praksi, od 2008. godine, Ustavni sud u vezi člana 53. nije usvojio ni jednu ustavnu žalbu, dok je jednu odbio.

Odluka Ustavnog suda br. 1518/2008

Ustavni sud je utvrdio da osporenim pojedinačnim aktima nije moglo biti povređeno pravo podnosilaca ustavne žalbe na slobodu udruživanja, zajemčeno odredbama člana 55. Ustava. Sloboda udruživanja, u smislu navedenih ustavnih odredbi, ima dva aspekta. Prvi, pozitivni, jeste pravo svakog lica da se udružuje, ili da pripada udruženju i drugi, negativni, koji se ogleda u pravu svakog lica da se ne udružuje. U konkretnom slučaju, podnosiocima ustavne žalbe nije bilo onemogućeno bilo kakvo udruživanje, niti je pitanje njihovog prava na udruživanje bilo predmet raspravljanja tokom postupaka koji su prethodili podnošenju ustavne žalbe. Naime, u predmetnom upravnom postupku, kao i u postupku po tužbi u upravnom sporu, odlučivano je o tome da li je vanredna sednica skupštine Auto moto saveza Srbije bila sazvana u skladu sa opštim aktima ove organizacije i da li je upis lica ovlašćenog za zastupanje u registar društvenih organizacija izvršen u skladu sa zakonom. Pored toga, podnosioci ustavne žalbe nisu naveli razloge koji bi ukazivali na to da je način sazivanja vanredne sednice skupštine Auto moto saveza Srbije doveo do povrede ustavnog prava podnosilaca ustavne žalbe.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/199/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o zabrani  VIIУ-171/2008

Odredbom člana 81. Zakona o Ustavnom sudu je, kao što je rečeno, propisano dejstvo odluke kojom Ustavni sud zabranjuje rad političke stranke, sindikalne organizacije, udruženja građana ili verske zajednice i ono se svodi na brisanje zabranjenog udruženja (u smislu opšteg pojma utvrđenog Ustavom) iz odgovarajućeg registra, i to tako što brisanje sprovodi organ, odnosno organizacija nadležna za vođenje registra, danom dostavljanja odluke Ustavnog suda. Iz navedenog proizlazi da su Zakonom predviđene samo posledice koje nastupaju nakon sprovedenog postupka u kome je odlučivano o ispunjenosti Ustavom utvrđenih razloga za zabranu nekog od oblika udruženja koje je onovano na način utvrđen Ustavom, a što, saglasno odredbi člana 55. stav 2. Ustava, znači – uz upis u registar koji vodi državni organ. Zakonom o Ustavnom sudu nije propisano dejstvo odluke kojom Ustavni sud utvrđuje da je konkretno udruženje tajno, te je time zabranjeno saglasno samom Ustavu. Međutim, odredbom člana 171. stav 2. Ustava je utvrđeno da Ustavni sud svojom odlukom uređuje način njenog izvršenja, kada je to potrebno.

Budući da je u toku sprovedenog postupka Ustavni sud utvrdio da je, sa jedne strane, “Nacionalni stroj” osnovan radi ostvarivanja Ustavom zabranjenih ciljeva – kršenja zajemčenih ljudskih i manjinskih prava i izazivanja, pre svega, rasne i nacionalne mržnje, jer promoviše i zalaže se za rasnu i nacionalnu nejednakost i da, sa druge strane, aktivno deluje na ostvarivanju proklamovanih ciljeva, podstičući i upućujući pri tom svoje pripadnike, između ostalog, da „nauče da koriste i održavaju svo oružje koje im je na raspolaganju“, da sakupljaju činjenice, informacije i podatke neophodne za „stvar“,  da budu u formi i „uvek spremni za ulični sukob sa neprijateljem“,  da formiraju „ekipu za treniranje“, da posećuju skupove „neprijatelja“ i snimaju šta se radi, da „ukoliko su  napadnuti na sred ulice, da se bore  do poslednje kapi krvi, kako bi neprijatelj znao da sa njima ne sme imati posla, da uvek deluju revolucionalno i da ne mešaju ideologiju reakcionara sa ¢idejom¢, da se bore za ¢Nacionalni stroj¢ svim potrebnim sredstvima“ (tzv. smernice za „življenje života u skladu sa ¢idealima¢“ iz Proglasa za političko delovanje “Nacionalnog stroja”), Ustavni sud je ocenio da, u konkretnom slučaju, ima potrebe da, saglasno odredbi člana 171. stav 2. Ustava, svojom odlukom uredi i način njenog izvršenja.

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/3861/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o zabrani VIIU-249/2009

 

Sledom iznetog, Ustavni sud je na osnovu predloga Republičkog javnog tužilaštva za zabranu rada Udruženja građana ”Otačastveni pokret Obraz” i sprovedenog postupka, uzimajući u obzir sve dokaze podnete od strane nadležnih organa i izjave učesnika u postupku na javnoj raspravi održanoj pred Ustavnim sudom 14. decembra 2011. godine, utvrdio da je delovanje Udruženja građana ”Otačastveni pokret Obraz” usmereno na kršenje zajemčenih ljudskih i manjinskih prava i na izazivanje nacionalne i verske mržnje, te je stoga zabranio rad ovog udruženja, kao što je odlučeno u tački 1. izreke.

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/8221/?NOLAYOUT=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>