Stav Ustavnog suda

Odluka o usvajanju UŽ-5488/2012

6. Ocenjujući navode ustavne žalbe koji se odnose na povredu prava na imovinu, Ustavni sud je ocenio da je neizvršavanjem pravnosnažne i izvršne odluke suda, i to u periodu od osam i po godin a, povređeno pravo podnosteljke ustavne žalbe i na mirno uživanje imovine, zajemčeno članom 58. stav 1. Ustava. Naime, prema stavu Ustavnog suda, svako novčano potraživanje dosuđeno pravnosnažnom sudskom odlukom ulazi u imovinu poverioca. Stoga nesprovođenje izvršenja sudske odluke kojom je to potraživanje dosuđeno, predstavlja povredu prava na mirno uživanje imovine zajemčenog članom 58. stav 1. Ustava (videti, pored drugih, Odluku Ustavnog suda Už-1499/2008 od 16. jula 2009. godine. Ustavni sud ukazuje da i prema stavu Evropskog suda za ljudska prava, propust države da izvrši pravnosnažnu presudu izrečenu u korist podnosioca, predstavlja mešanje u njegovo pravo na mirno uživanje imovine (videti odluke istog suda u predmetima ”Kačapor i dr. protiv Srbije”, ” Burdov protiv Rusije”).

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/8031/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o usvajanju UŽ-4034/2012

6. Ocenjujući navode ustavne žalbe koji se odnose na povredu prava na imovinu, zajemčenog članom 58. Ustava, Ustavni sud je, imajući u vidu sve navedeno, kao i činjenicu da pravnosnažna i izvršna presuda Opštinskog suda u Novom Pazaru P1. 303/07 od 9. jula 2007. godine nije izvršena ni nakon četiri godine i devet meseci od podnošenja „preciziranog“ predloga za izvršenje, utvrdio da je podnosiocu ustavne žalbe povređeno i pravo na mirno uživanje imovine stečenu tom presudom . Ovo stoga jer svako novčano potraživanje dosuđeno pravnosnažnom sudskom odlukom ulazi u imovinu poverioca, te nesprovođenje izvršenja sudske odluke kojom je to potraživanje dosuđeno, predstavlja povredu ovog Ustavom zajemčenog prava.

Ustavni sud ukazuje da je ovakav stav već izrazio i u ranijim odlukama (videti Odluku Ustavnog suda Už-1499/08 od 16. jula 2009. godine). Takođe, Ustavni sud ukazuje da i prema stavu Evropskog suda za ljudska prava, propust države da izvrši pravnosnažnu presudu izrečenu u korist podnosioca, predstavlja mešanje u njegovo pravo na mirno uživanje imovine (videti odluke u predmetima „Kačapor i dr. protiv Srbije“ od 15. januara 2008. godine i Vlahović protiv Srbije od 16. decembra 2008. godine, „Službeni glasnik RS“, broj 1/09).

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/7628/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o usvajanju UŽ-3451/2012

Ocenjujući navode o povredi prava na mirno uživanje imovine, zajemčenog odredbom člana 58. stav 1. Ustava, Ustavni sud konstatuje da je nesprovođenjem izvršnog postupka, pokrenutog na osnovu izvršne isprave, podnosiocu ustavne žalbe povređeno navedeno ustavno pravo. Naime, svako novčano potraživanje dosuđeno pravnosnažnom sudskom odlukom ulazi u imovinu poverioca. Sto ga nesprovođenje izvršenja sudskog poravnanja kojom je to potraživanje utvrđeno, predstavlja povredu prava na mirno uživanje imovine, zajemčenog odredbom člana 58. stav 1. Ustava (videti Odluke Ustavnog suda Už-1455/08 od 16. jula 2009. godine i Už-122/09 od 21. januara 2010. godine). Evropski sud za ljudska prava u Strazburu je u svojoj praksi izrazio slično stanovište u predmetu ”Kačapor i drugi protiv Srbije”, kao i u predmetu ”Burdov protiv Rusije ”, broj aplikacije 59498/2000, presuda od 7. maja 2002. godine.

Polazeći od svega navedenog, a imajući u vidu postupanje Privrednog suda u Požarevcu, Ustavni sud je zaključio da je u konkretnom slučaju, povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na mirno uživanje imovine, zajemčeno odredbom člana 58. stav 1. Ustava. Stoga je Ustavni sud i u ovom delu usvojio ustavnu žalbu, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu, odlučujući kao u tački 1. izreke.

PRISTUPITE OCENI USTAVNOG SUDA PREKO LINKA:

http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/8786/?NOLAYOUT=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>