Stav Ustavnog suda

Odluka o usvajanju ustavne žalbe Už-2524/2009

Takođe, Ustavni sud smatra da navedeni pravni stav drugostepenog suda uskraćuje pravo zaposlenom na socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom, koje se jemči odredbom člana 69. stav 2. Ustava. Odredbama člana 51. st. 1. i 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisano da je poslodavac obveznik plaćanja doprinosa za zaposlene i da poslodavac tu obavezu mora izvršiti istovremeno sa isplatom zarade. Dakle, pravo zaposlenog na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje korespondira sa pravom na isplatu zarade, i poslodavac se ne može osloboditi te zakonske obaveze čak i ako se zaposleni odrekne prava na uplatu navedenih doprinosa (što podnosilac ustavne žalbe u konkretnom slučaju nije ni uradio). S obzirom na navedeno, a uzimajući u obzir da tuženi poslodavac u ovoj pravnoj situaciji nije isplatio zaradu podnosiocu ustavne žalbe iako je imao takvu zakonsku obavezu, Ustavni sud je ocenio da je drugostepeni sud proizvoljnim tumačenjem radnopravnih propisa de facto lišio podnosioca i prava na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, pa time i prava koje mu po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja pripadaju.

Polazeći od svega iznetog, a imajući u vidu da se odredbom člana 32. stav 1. Ustava, pored ostalog, garantuje i zaštita stranaka u parničnom postupku od arbitrerne primene prava od strane sudova, Ustavni sud je ocenio da je osporenom presudom Okružnog suda u Somboru Gž1. 914/09 od 26. oktobra 2009. godine povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na pravično suđenje, pravo na pravičnu naknadu za rad i pravo na socijalnu zaštitu, te je ustavnu žalbu u ovom delu usvojio, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu („Službeni glasnik RS“, br. 109/07 i 99/11 ), i odlučio kao u prvom delu tačke 1. izreke.

Link: http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/6150/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o odbijanju UŽ-1748/2009

S obzirom na navode ustavne žalbe i sadržinu Ustavom zajemčenih prava na život iz člana 24. Ustava, prava na zdravstvenu zaštitu iz člana 68. Ustava, prava na socijalnu zaštitu iz člana 69. Ustava i prava na penzijsko osiguranje iz člana 70. Ustava, Ustavni sud konstatuje da nema osnova za tvrdnje podnositeljke ustavne žalbe da su joj osporenom presudom Vrhovnog suda Srbije povređena navedena ustavna prava, jer nisu potkrepljene ustavnopravno prihvatljivim razlozima, niti se sadržina označenih prava ni na koji način može dovesti u pravnu i logičku vezu sa predmetom odlučivanja u konkretnom parničnom sporu.

Link: http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/6369/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o odbijanju UŽ-1437/2009

Ocenjujući navode podnosioca ustavne žalbe da mu je „nezakonitim” uskraćivanjem prava na jednokratnu novčanu pomoć povređeno pravo na socijalnu zaštitu zajemčeno članom 69. Ustava, Ustavni sud je ocenio da su oni neosnovani. Naime, saglasno članu 234. stav 1. Zakona o Vojsci Jugoslavije, stepen telesnog oštećenja na osnovu koga se ostvaruje pravo na jednokratnu novčanu pomoć dokazuje se pravnosnažnim rešenjem o priznanju svojstva mirnodopskog vojnog invalida ili nalazom vojne lekarske komisije. Dakle, zakonski uslov za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć je da rešenje kojim je podnosiocu utvrđeno svojstvo mirnodopskog vojnog invalida ima karakter trajnosti, odnosno da je nalazom vojne lekarske komisije utvrđeno telesno oštećenje koje predstavlja trajno stanje. Obzirom da podnosilac ustavne žalbe svoje potraživanje nije zasnovao na pravnosnažnom rešenju o svojstvu mirnodopskog vojnog invalida ili na nalazu vojne lekarske komisije, već na rešenju Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu kojim je privremeno razvrstan u VII grupu sa 50% invaliditeta do 30. novembra 2007. godine, Ustavni sud je zaključio da je Vrhovni sud Srbije dao ustavnopravno prihvatljive razloge za ocenu da podnosilac ustavne žalbe nije ispunio zakonom propisane uslove za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć. S obzirom na navedeno, Ustavni sud je ocenio da nije povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na socijalnu zaštitu zajemčeno članom 69. Ustava

Link: http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/270/?NOLAYOUT=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>