Stav Ustavnog suda

Odluka o odbijanju ustavne žalbe Už-2762/2009

Podnosilac ustavne žalbe, takođe, smatra da su mu osporenom presudom povređen a prav a na imovinu i na penzijsko osiguranje. Ustavni sud je konstatovao da podnosil ac povredu ov ih prava vezuje za povredu prava na pravično suđenje, te je, polazeći od navedene ocene o povredi tog prava, utvrdio da ustavna žalba nije osnovana ni sa stanovišta povrede prava na imovinu , niti prava na penzijsko osiguranje zajemčenih čl . 58. i 70. Ustava.

Link: http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/7356/?NOLAYOUT=1

 

Odluka o odbijanju UŽ-1748/2009

S obzirom na navode ustavne žalbe i sadržinu Ustavom zajemčenih prava na život iz člana 24. Ustava, prava na zdravstvenu zaštitu iz člana 68. Ustava, prava na socijalnu zaštitu iz člana 69. Ustava i prava na penzijsko osiguranje iz člana 70. Ustava, Ustavni sud konstatuje da nema osnova za tvrdnje podnositeljke ustavne žalbe da su joj osporenom presudom Vrhovnog suda Srbije povređena navedena ustavna prava, jer nisu potkrepljene ustavnopravno prihvatljivim razlozima, niti se sadržina označenih prava ni na koji način može dovesti u pravnu i logičku vezu sa predmetom odlučivanja u konkretnom parničnom sporu.
Zbog svega iznetog, po oceni Ustavnog suda, osporenom presudom Vrhovnog suda Srbije Rev. II 778/09 od 4. juna 2009. godine nije došlo do povrede označenih ustavnih prava, pa je, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu („Službeni glasnik RS“, br. 109/07 i 99/11), ustavnu žalbu odbio kao neosnovanu.

Link: http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/6369/?NOLAYOUT=1

  

Odluka o odbijanju UŽ-1245/2009

Imajući u vidu navode ustavne žalbe i sadržinu Ustavom zajemčenih prava na penzijsko osiguranje iz člana 70. Ustava, Ustavni sud je konstatovao da nema osnova za tvrdnje podnositeljke ustavne žalbe da joj je osporenom presudom povređeno navedeno ustavno pravo, jer se sadržina označenog prava ni na koji način ne može dovesti u pravnu i logičku vezu sa predmetom odlučivanja u konkretnom parničnom postupku, u kome su sudovi odlučivali o obavezi bivšeg poslodavca podnositeljke da joj isplati otpremninu zbog odlaska u penziju, dakle o pravu iz radnog odnosa, a ne o pravima iz penzijskog osiguranja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>