Stručni komentar

Bliže određen Zakonom o sudijama. Broj sudija i sudija porotnika za svaki sud određuje Visoki savet sudstva. Visoki savet sudstva preispituje potreban broj sudija i sudija porotnika u svakom sudu na pet godina. Zakonom o parničnom postupku je propisano da sudija pojedinac sudi sporove u prvom stepenu,osim kada je propisano da sudi veće, a propisano je i da, u parničnom postupku u vezi sa porodičnim odnosima u prvom stepenu uvek sudi sudija pojedinac. ZPP-om je takođe i uređeno postupanje suda u drugom stepenu, pa se tako propisuje da ako sudi u drugom stepenu u sednici veća ili na raspravi sud odlučuje u veću sastavljenom od troje sudija, osim kad je ovim zakonom drugačije propisano.