Stručni komentar

Ovakvo rešenje ustava je kritikovano jer uključivanjem parlamenta u imenovanje sudijske funkcije rizikuje politizaciju imenovanja. Narodna skupština se nije ograničila na davanje saglasnosti za kandidate predložene od strane Visokog saveta sudstva već je značajan broj tih kandidata odbila, a okolnosti pod kojima je to učinjeno su diskutabilne. Smatra se da bi ključnu ulogu u odnosu na imenovanje sudija trebalo da ima jedno telo kao što je Visoki savet sudstva, a da njihovi predlozi, naravno, izuzetno mogu biti i odbijeni.