Stručni komentar

Ovim članom se ne precizira priroda ovog organa, odnosno da li je to organ državne vlasti, sudske vlasti li nešto treće, niti se konkretno uređuju garancije nezavisnosti i samostalnosti suda i sudija i način na koji ovaj organ to obezbeđuje.Ovde takođe postoji dilema oko imuniteta vezana za članove Visokog saveta sudstva. Naime, predsednik odbora nadležan za pravosuđe i ministar nadležan za provosuđe, koji su članovi Visokog saveta sudstva, uživaju imunitet kao narodni poslanici. Međutim, kako postoji razlika u imunitetu koji uživaju narodni poslanici i imuniteta koji uživaju sudije, postavlja se pitanje koji od ta dva imuniteta uživaju ovi članovi Visokog saveta sudstva?