Stručni komentar

Utvrđuje se da je Javno tužilaštvo samostalni državni organ koji goni učinioce krvičnih dela,međutim način izbora Republičkog tužioca ne ide u prilog njegove samostalnosti, s obzirom da ga na predlog Vlade, a po pribavljenom mišljenju odbora Narodne skupštine, bira Narodna skupština. Tako Javni tužilac, iako definisan kao nezavisan i samostalan organ biva instrument u rukama vlade i parlamentarne većine u Narodnoj Skupštini. Diskutabilna su i ustavna rešenja koja se odnose na nadležnost Narodne skupštine prilikom odlučivanja o prestanku funkcije Republičkog tužioca, pa i onda kada je osnov za prestanak npr. lični zahtev. Da li je opravdano da u tom slučaju Narodna skupština odlučuje meritorno, i ako jeste, da li je nužna apsolutna većina poslanika za usvajanje odluke?