Stručni komentar

Ovde imamo dva pitanja: prvo, situacija kada funkcija prestaje na osnovu ličnog zahteva. Da li tada ima smisla da o prestanku odučuje Skupština i to apsolutnom većinom? I ako se ta većina ne dostigne, da li to znači da će tužilac morati da obavlja ovu funkciju protiv svoje volje? Drugo, prestanak funkcije kada nastupe zakonom propisani uslovi ili pak nakon proteka vremena na koje je tužilac biran. Opet se kao problem javlja odlučivanje Narodne skupštine i to apsolutnom većinom. Da li je moguće da ukoliko se ova većina ne postigne tužiocu ne prestane funkcija nakon isteka zakonom propisanog vremena ili pak, nakon nastupanja zakonom propisanih uslova za prestanak? Suštinski, odluke Narodne skupštine bi trebale u ovakvim slučajevima biti deklaratorne prirode za koje svakako ne bi bila nužna apsolutna većina.