Stručni komentar

Ustav utvrđuje zabranu političkog delovanja javnih tužilaca i njihovih zamenika. I članom 55 je utvrđena ta zabrana za javne tužioce. Iako se u članu 55 zamenici izričito ne navode, izvesno je da je pojam političkog delovanja širi od pojma članstva u političkoj stranci. Nije bliže određeno šta se pod političkim delovanjem podrazumeva, a zakonu se prepušta bliže regulisanje pitanja svih drugih funkcija, poslova, ili privatnih interesa nespojivih sa tužilačkom funkcijom.