Stručni komentar

Prema mišljenju Venecijanske komisije Ustav u članu 177. na previše uopšten način određuje nadležnosti lokalne samouprave i autonomnih pokrajina: jedinice lokalne samouprave su nadležne u pitanjima koja se, na svrsishodan način, mogu ostvariti unutar jedinice lokalne samouprave, a autonomne pokrajine u pitanjima koja se, na svrsishodan način, mogu ostvariti unutar autonomne pokrajine. Pored toga ipak postoji dodatni uskov postavljen u članu 97, da ta pitanja nisu u nadležnosti Srbije.