Stručni komentar

Ustav deklarativno predviđa pravo na sopstvene prihode AP, ali tako da se vrsta i visina tih prihoda određuju zakonom koji donosi Skupština RS. Statut Vojvodine donosi njena skupština , ali uz prethodnu saglasnost Skupštine RS. Budžet Vojvodine od svega 7% ukupnog budžeta RS koji je predviđen Ustavom, kako je pokazala praksa, ne dobija se u potpunosti, pa su potrebne posebne urgencije Predsedniku Vlade kako bi bilo dobijeno ono što je već zagarantovano. Ovo vodi do toga da autonomija APV zavisi od volje ljudi u Narodnoj skupštini.