Stručni komentar

Ustav predviđa da organ određen statutom autonomne pokrajine ima pravo žalbe Ustavnom sudu ukoliko se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa jedinice lokalne samouprave onemogućava vršenje nadležnost autonomne pokrajine., Taj organ može pokrenuti postupak za ocenu ustavnosti ili zakonitosti zakona i drugog opšteg akta Republike Srbije ili opšteg akta jedinice lokalne samouprave kojim se povređuje pravo na pokrajinsku autonomiju. Ova odredba takođe predstavlja vrstu kontrole lokalne samouprave, od strave pokrajine, po istom principu kao što Vlada kontroliše rad pokrajina (član 186).