Stručni komentar

  • Domaći opšti pravni akti su: Ustav, zakoni, podzakonski akti, opšti akti autonomne pokrajine, opšti akti lokalne samouprave, opšti akti organizacija sa javnim ovlašćenjima, političkih stranaka, sindikata i udruženja građana, kolektivni ugovori i ostali opšti akti doneseni u Republici.
  • Međunarodne opšte pravne akte čine opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava i potvrđeni (ratifikovani) međunarodni ugovori, u tom hijerarhijskom redosledu. U tom smislu, opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava izjednačena su sa ustavnim odredbama, a odnose se ne samo na postojeća, već i na sva buduća opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava
  • Ustav ima jaču pravnu snagu od potvrđenog međunarodnog ugovora, a opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava i potvrđeni međunarodni ugovori imaju jaču pravnu snagu od zakona, podzakonskih akata i svih drugih opštih akata donesenih u Republici. Otuda, ako zakon ili drugi propis nije u skladu sa opšteprihvaćenim pravilom međunarodnog prava, nije saglasan ni sa Ustavom, bez obzira na to da li on sadrži ili ne sadrži odgovarajuću odredbu. Ustav, na primer, ne sadrži odredbu o opštem pravu na privatnost, ali ako neki zakonski ili drugi propis ne bude u saglasnosti sa opšteprihvaćenim međunarodnim pravilom o zaštiti privatnosti, biće u suprotnosti i sa Ustavom.