Stručni komentar

  • Stupanje na snagu zakona i drugih opštih pravnih akata vezuje se za momenat njihovog objavljivanja u odgovarajućem službenom glasilu. Od momenta njihovog publikovanja do momenta stupanja na snagu potrebno je da protekne određeni vremenski period. Vreme od momenta objavljivanja zakona, pa do njegovog stupanja na snagu naziva se „vreme čekanja zakona“. Razlog iz kojeg se propisuje vremenski razmak između objavljivanja i stupanja na snagu zakona jeste nastojanje da se obezbedi mogućnost da se građani i drugi subjekti na koje se propis odnosi upoznaju sa rešenjima koja sadrži zakon ili drugi opšti pravni akt.
  • Kada zakon stupi na snagu, obavezuje sve subjekte na koje se odnosi. To znači i da možemo biti kažnjeni za njegovo nepoštovanje, ako je zakonom tako predviđeno. Kada se zakon objavi, pretpostavka je da je svako upoznat sa tekstom zakona.
  • Zakon može da sadrži odredbu kojom je predviđeno da pojedini članovi, ili ceo zakon stupa na snagu protekom određenog vremena ili od tačno određenog datuma.
  • Zbog izuzetnog značaja pojedinih zakona, njihovog obima i potrebe društva da se prilagode novonastalim zakonskim odredbama, pojedini zakoni stupaju na snagu i nakon više meseci od dana kada su izglasani u Skupštini.