Stručni komentar

  • Ovakva odredba Ustava u skladu je sa načelom pravne sigurnosti i principom vladavine prava, kao osnovnim principima Ustava.
  • Način na koji Ustav reguliše izuzetak od zabrane retroaktivnog dejstva upućivao bi na zaključak da je izuzetak moguć i dopušten jedino za zakone kao opšte pravne akte, a da je isključena mogućnost povratnog dejstva drugih opštih pravnih akata.
  • Odstupanje od zabrane retroaktivnog dejstva zakona dopušteno je samo za pojedine odredbe zakona, ali ne i za zakon u celini. To nalaže da se u postupku donošenja zakona, uz obrazloženje opšteg interesa koji je osnov za odstupanje od zabrane retroaktivnog dejstva zakona, utvrde i odredbe zakona koje će imati povratno dejstvo.
  • U delu Ustava o ljudskim i manjinskim pravima, Ustav dopušta i mogućnost da se odstupi od načela prema kojem se kazne određuju prema zakonu koji je važio u vreme izvršenja krivičnog dela, i da se učiniocu krivičnog dela izrekne kazna koju propisuje zakon donesen nakon izvršenja krivičnog dela, ukoliko je taj zakon za učinioca povoljniji.