Stručni komentar

Opšte načelo o zakonitosti rada uprave preciziraju dva posebna ustavna pravila. Jedno pravilo nalaže obavezu da svi pojedinačni akti i radnje državnih organa, organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, kao i organa autonomnih pokrajina i organa jedinica lokalne samouprave moraju biti zasnovani na zakonu (st. 1).

Drugo pravilo reguliše sudsku zaštitu zakonitosti pojedinačnih pravnih akata koja uključuje ispitivanje zakonitosti pojedinačnih pravnih akata, ukoliko se tim aktima odlučuje o nečijem pravu, obavezi ili na zakonu zasnovanom interesu:

  •  u postupku sudske kontrole uprave (upravni spor)
  • u drugom sudskom postupku, ukoliko zakon propisuje drugu sudsku zaštitu (st. 2).