Stručni komentar

  • Jedna od važnih garancija ustavnosti i zakonitosti koja doprinosi pravnoj sigurnosti fizičkih i pravnih lica u postupku pred organima vlasti, posebno kada se u postupku pred organima državne vlasti odlučuje o njihovim pravima ili obavezama, jeste pravo na korišćenje svog jezika.
  • Ovo pravo Ustav garantuje svakome.
  • Ustav nije propisao sankciju za nepoštovanje ove garancije Ustava, niti bliže upućuje na zakonske propise koji bi trebalo da regulišu ovo pitanje, čime bi ova odredba bila znatno osnažena.
  • Ustav izričito ne propisuje da se pravo na korišćenje svog jezika garantuje i u postupcima koji se vode pred organima autonomne pokrajine, kao ni u postupcima pred organima lokalne samouprave, što bi takođe osnažilo pravnu sigurnost fizičkih i pravnih lica pred organima vlasti.
  • Treba napomenuti da u okviru garancija prava na pravično suđenje, Ustav garantuje svim učesnicima u sudskom postupku pravo na besplatnog prevodioca, a u okviru prava pripadnika nacionalnih manjina na očuvanje posebnosti garantuje više posebnih prava vezanih za korišćenje njihovog maternjeg jezika (na primer, pravo na školovanje na maternjem jeziku u državnim i privatnim školama; ispisivanje naziva naseljenih mesta, ulica i trgova itd, na jeziku nacionalne manjine ukoliko čine znatan deo lokalnog stanovništva.