Stručni komentar

Ovo je prvi put u ustavnopravnoj istoriji Srbije da se prava deteta izričito spominju u Ustavu. Republika Srbija ugovornica je Konvencije o pravima deteta i oba njena protokola: Fakultativnog protokola o prodaji dece, dečjoj prostituciji i dečjoj pornografiji i Fakultativnog protokola o učešću dece u oružanim sukobima, ali je propuštena velika prilika da se osnovni principi Konvencije o pravima deteta proklamuju i kao ustavni principi. U Republici Srbiji međunarodni ugovori se neposredno primenjuju. Međutim, u praksi domaći organi (pre svega sudovi) direktno primenjuju međunarodne propise u zanemarljivom broju slučajeva. Prava deteta bliže su određena setom zakona, među kojima se posebno izdvaja Porodični zakon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>