Stručni komentar

Nacionalni saveti se stvaraju na osnovu Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, a OEBS je u svom priručniku o njihovim nadležnostima naveo da prava pripadnika nacionalnih manjina ne definišu čvrsti međunarodni i uporednopravni standardi, već rešenja sadržana u brojnim UN, OEBS- a i Saveta Evrope, koja za države postaju pravno obavezujuća ukoliko ih one ratifikacijom prihvate. Izuzev Deklaracije UN o pravima pripadnika nacionalnih ili etničkih, verskih i jezičkih manjina (1992) i Konvencije UNESCO o borbi protiv diskriminacije u oblasti prosvete, najvažniji međunarodni izvori u ovoj oblasti imaju regionalni karakter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>