Stručni komentar

Ustav načelno garantuje slobodu korišćenja i raspolaganja zemljištem, ali predviđa i dva izuzetka. To su „otklanjanje opasnosti od nanošenja štete životnoj sredini” i „sprečavanje povreda prava i na zakonu zasnovanih interesa drugih lica”. Venecijanska komisija je u svom mišljenju navela da se ovaj član mora tumačiti u vezi sa članovima 18. 20. i 58. (neposredna primena zajemčenih prava, ograničenja ljudskih i manjinskih prava i pravo na imovinu). Kao i da mora biti uzeta u obzir praksa Evropskog suda za ljudska prava koja se odnosi na član 1. Prvog dodatnog protokola uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>